Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

312

giviio Personer lur deres Levetid skulde nyde Renten af bemeldte

Kapital, og Stipendiet først efter den Sidstafdes Død træde i

Virksomhed. Efterat begge Æglefællerne vare afgaaede ved Døden,

blev, da Boet ikke var tilstrækkeligt til Fyldestgjørelse af Legatet,

jfr. Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 119, til dette udlagt 5387 Rdl. 43 Sk.,

hvilken Kapital indbetaltes i Kjøbenhavns Overformynderi, indtil den,

ved de indsatte Rentenyderes Død, i Aaret 1873 overgik til Kjøben-

havns Universitet.

I Følge Testamentet tildeles Legatets Rente af det theologiske Fakultet

for et Tidsrum af4Aar, „fra den Tid, Stipendiarius har taget Examen

artium" den Studerende af Enkerne Fru von Stychens eller Mad. Brix's

nærmeste Arvinger*) i den lige nedstigende Linie — og dersom ingen

af disse maatte være i Live, da i Sidelinien, eller dernæst i den opsti-

gende Linie, alt paa bemeldte Enkers Side — , som

har faaet første

eller anden Karakter til Examen artium. Dersom ingen af de nævnte

Familier paa mødrene Side skulde have „appliceret sig til Studeringer,

eller Ingen med den nævnte Characteer have bestaaet Examen artium",

tilfalder Stipendiet paa samme Maade en Studerende blandt de nærmeste

Paarørende, saavel paa fædrene som mødrene Side, efter Professor

Jens Møller i Kjøbeuhavn og derværende Landsover- samt Hof- og

Stadsrets Prokurator Bjerring. Den af Ansøgerne, „der til bemeldte

Examen har bedste Characteer, bliver, i Henseende til Stipendiets Til-

deling, at foretrække for enhver Competent med ringere Characteer",

ligesom den, der er de nævnte Familier nærmest i Slægtskab, fore-

trækkes.

Forsaavidt ingen Ansøgere af bemeldte Familier maatte melde

sig, tildeles det af bemeldte Fakultet en værdig og trængende Stu-

dent, „indtil der af fornævnte Familier bliver Competenter dertil, hvor-

imod han, saafremt en Saadan indtræder med en af de berørte

Examens Characterer blandt de Studerendes Classe, træder tilbage for

denne, og da ikkun erholder Beløbet af det løbende Halvaars Stipen-

dium", jfr. Kons. Skr. 6. Febr. 1885. Stipendiet tabes for enhver Sti-

pendiar, „som ikke inden eet Aar fra første Examen tager anden

Examen, med mindre han, ved Sygdom eller andre lovlige Hindrin-

ger, afholdes derfra", ligesaavelsom Stijoendiaten maa fratræde ved

Udløbet af det dde Studenteraar, uden Hensyn til, naar dette er blevet

ham tildelt.

Legatets Kapital udgjorde d. 1. Jan. 1889 10 370 Kr.

af hvis Rente Stipendiet udbetales med 401 Kr. 810.

*) Testators Sø'^ter, M. von Stychen, Enke efter forhenværende (ijæstgivcr i Slagelse von

Stychen, og Testatricis vSøster, E. Brix, Enke efter afgangne Kjøbmand Brix i Blokhus

i Jylland.

More magazines by this user
Similar magazines