Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

343

Nr. 1. Testament af 29. Jan. 1834, konf. 14. Marfcs s. A. Bilag,

Vi underskrevne, jeg Frederik Michael Lund, Sognepra^st til Toxwærd

Meinghed, og jeg hans Hustrue, Ane Lund, født Ligestrup, have, da Vi i

vores Egteskab ingen Livsarvinger have efterladt os, og nu ere i den Alder,

at Vi Ligen kande vente os, med sund Sands, og efter modent Overla^g,

samt i Forventning af Hans Majestæts allernaadigste Conlirmation, med hinanden

oprettet følgende

Heciproque Testamenfe.

1. Vores hele Bo, hvorunder forstaaes, saavel vor Capitalformue af

Contanter, Kongelige og private Obligationer, samt andre vores udestaaende

Fordringer, som rørlige og faste Eiendomme, saavel de, Vi for Tiden eie,

som de, Vi for Fremtiden maatte blive Eiere af. Intet deraf i nogen Maade

undtaget, hvilket Vi anslaae til 33 500 Ildlr. Sedler, tilfalder den Længstlevende

af Os, uskiftet og udeelt, saalænge Hun eller Han lever, og naar vi

Begge ved Døden ere afgaaede, deles det, med Undtagelse af de herefter

staaende Legater, lige imellem begge vores Søstre, nemlig min Pastor F. M.

Lunds Søster, Marie von Stycken, Enke efter forhenværende Gjæstgiver i

Slagelse von Stychen, og min Ane Lunds Søster, Else Brix, Enke efter

afgangne Kjøbmand Brix i Ladepladsen Blokhuus i Jylland; dog saaledes, at

hver af forhennævnte Enker ikkun erholder Renten af 10 000 Rdr. Sedler, skriver

Ti Tusinde Rigsbankdaler Sedler, saalænge de leve, uden at de blive berettigede

til selve Capitalerne, hvilke derimod efter deres Død tilfalde deres

respective Børn, nemlig de 10 000 Rdlr. Sedler Enken Marie von Stychens

eneste og ugifte Datter Dorthea, og de 10 000 Rdlr. Sedler Enken Else Brix's

trende Børn, to Sønner Jens Nicolay og Jacob Stephanus, samt en Datter

Ane Marie til lige Deling imellem dem, uden det Hensyn, Loven tager til

det forskjellige Ivjøn.

Dersom nogen af fornævnte Enkers Børn ved Døden maatte afgaae

forinden deres respective Moder, og de maatte have efterladt dem Livs-

arvinger, gaae deres resp. Arveparter til Deling mellem dem efter Loven o.s.v.

nedad i den lige nedstigende Linie; men, forsaavidt nogen af fornævnte Enkers

Børn maatte døe i ugift Stand, eller uden i Egteskab at have efterladt dem

Livsarvinger, tilfalder deres respective Arveparter deres andre Arvinger til

lige Deling efter Loven.

I Henseende til ovennævnte 20 000 Rdlr. Sedler bemærkes det, at den

Længstlevende af os ikke maa optage, eller disponere over nogen Deel af

samme ;

men,

forsaavidt det ikke allerede maatte være skeet, eller skeer, inden

Een af os ved Døden afgaaer, skal bemeldte 20 000 Rdlr. Sedler udsættes til

Forrentning i sikkre faste Eiendomspanter, med anordningsmæssig Sikkerhed,

i hvilken Anledning det endvidere bemærkes, at, forsaavidt meerbemeldte

20 000 Rdlr. maatte være udsatte til Forrentning, forinden Een af os døer,

skal Capitalerne fremdeles, saalænge vedkommende Debitorer ordentlig og til

sine rette Tider, svarer Renterne deraf, og ei lader de resp. Eiendomspanter

forfalde eller i nogen anden Maade forringe, forblive indestaaende hos dem,

uden at kunne opsiges, hvorimod de i modsat Fald, og forsaavidt de af os

herefter udnævnende eller dertil udnævnende Executores testamenti, ellers

maatte finde grundet Anledning dertil, af Executorerne foranstaltes udsatte

til Forrentning i sikkre faste Eiendomspanter mod anordningsmæssig Sikkerhed.

Forsaavidt Frue von Stychens Datter ikke ved sin Moders Død maatte

være gift, eller have erholdt Myndigheds Bevilling, tilfalder hende ikkun

Renten af hendes Arvepart, indtil hun kommer i saadan forandret Stilling.

2. 5000 Rdlr. Sedler skriver Fem Tusinde Rigsbankdaler Sedler skal

tilfalde Jean Frederich Gillaume Pio, en Søn af Lieutenant ved 3die jydske

Infanterie Regiment von Pio, saaledes at hans Forældre, saalænge de, eller

een af dem lever, oppebære Renten deraf; men, efter deres Død, tilftilder

Capitalen Jean Friederich Gillaume Pio, der nu er et lille Barn. Skulde han

døe l'ørend hans Forældre, da tilfalder Capitalen selve dem, eller don Længstlevende

af dem, og naar han (efterat de ere døde) selv ved Døden afgaaei-,

More magazines by this user
Similar magazines