Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

345

Maader er efterkommet, imod hver at erholde udbetalt forlods af Boets Masse

250 Edlr. Sedler, skriver To Hundrede og Halvtredsindstyve Eigsbankdaler

Sedler.

Det bemærkes i denne Anledning, at naar dette Testamente er opfyldt

i dets øvrige Bestemmelser, skal ingen Executorer udnævnes med Hensyn til

Legatet efter forrige Post, hvis Bestemmelse Executorerne dog, indtil da,

skulle paasee vorde efterkommede.

5. Dersom ved vores Død vores Capitalformue og øvrige Boes Masse

ikke maatte blive udbragt til en saa stor Capital, at de ovennævnte Arvecapitaler

og Legater, til Beløb 33 000 Bdlr. Sedler, deraf kan udredes, da

afgaaer det Manglende fra de respective Capitaler pro qvota, i Forhold til

deres Størrelse ; hvorimod forsaavidt samme ved vores Død maatte blive

udbragt til, eller komme til at udgiøre et større Beløb end fornævnte 33 000

Rdlr. Sedler, hine Capitaler dermed blive at forøge pro qvota efter deres

Størrelse mod hinanden.

At vi saaledes giensidigen have oprettet dette Testamente, hvori der

ingen Forandring efter dets Natur kan giøres, uden efter fælles Overeenskomst,

bekræfte vi med vore Navnes Underskrifter, samt anordnet Notarial-Attest.

Toxwærd, den 29. Januari 1834.

Fr. M. Lund. Ane Lund.

(Afskrift i Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 2, Kons. Skr. af 16. Jan. 1874 til Eforus for Ingestrup-Lunds

Legat — i Anledning af, at denne havde forespurgt, om Legatet kunde tildeles

en Student fra 1868, uagtet det i Fundatsen hedder, at Stipendiet kun

skal vedvare i 4 Aar fra den Tid, Stipendiarius har taget Examen artium —

hvorved svares, at en saadan Ansøger maa antages udelukket ved Fundatsen*).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 3. Kons. Skr. af 6. Febr. 1885 til Eforus for Ingestrup-Lunds

Legat, hvori udtales, a t Bestemmelsen om, at Legatet kan nydes af Studenter,

der høre til Familien, i 4 Aar fra den Tid, vedkommende Stipendiarius har

taget Afgangsexamen, maa forstaaes saaledes, at den Studerende , der har

opnaaet Legatet, kan vedblive at beholde dette indenfor de 4 første Studenteraar,

og at han ved Udløbet af disse maa miste det, uanset om han mulig-

\ds først har faaet Legatet i sit 2det, 3die eller endog 4de Studenteraar,

samt at, naar Legatet paa Grund af, at ingen til Familien hørende Studerende

har meldt sig, bortgives til andre Studerende, vedkommende Stipendiarius

da udnævnes til at nyde Renten for den da afvigte Juni eller Decbr.

Termin, saaledes at Benten, forsaavidt den ikke allerede maatte være hævet

af Eforus i Kvæsturen, der bliver at hæve og, hvis det ønskes, at indbetale

til Depositum*).

Jostsøns Legat.

(Stipendium Justinum.)

(Univ. Arkiv.)

Hofmans Fund. IX. S. 66—67 jfr. I. S. 183—84, Jansons Beskr. S. 25, Engelstofts Annaler

f. 1809 II. S. 64—67 og S. 85—86, f. 1812 S 199—200, Nyerups Efterr. S. 39—40,

Scheels Koll. og Stip. S. 93.

Sognepræst til Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn Jens Jostsøn

stiftede ved Gavebrev af 11. Dec. 1683 et Legat paa 1000 Sletdaler til

*) Univ. Aarb f. 1873—75 S. 145—46.

**) Univ. Aarb. f. 1884-85 S. 114—15.

Universitetets Legater. ^^

More magazines by this user
Similar magazines