Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

22

b. Understøttelser for Ikke-Sluderende.

«. Understøttelser til pohjtehnislcc Examinander,

§ 41.

Til polytekniske Examinander, der ikke ere Studenter ved Kjø-

benhavns Universitet, men som med fortrinlig Flid og Dygtighed

arbejde paa deres videnskabelige Uddannelse, bevilges der af Kommu-

nitetets Midler en aarlig Sum af 3000 Kr., der uddeles i 10 Portioner

å 300 Kr. Den Del af Beløbet , hvorfor der ikke maatte være An-

vendelse til dette Øjemed, tjener til Forøgelse af det til Gratialer paa

Kommunitetets Budget bevilgede Beløb. Under særegne Omstændig-

heder er det tilladt at tildele en enkelt Stipendiat 2 Portioner.

UMskr. 22. Juli 1863 §§ 1, 2 og 6 jfr. de aarlige Finanslove.

§ 42.

Ansøgningerne om disse Stipendier indgives til Læreanstaltens

Bestyrelse. Efter Bortgivelsen giver Bestyrelsen Konsistorium Under-

retning om, hvor mange Stipendier der ere uddelte og, hvem de ere

tillagte, ligesom den meddeler Konsistorium, naar et tildelt Beløb af

en eller anden Grund ikke kommer til Udbetaling.

Stipendierne bortgives for et Aar ad Gangen og udbetales med

Vi2 maanedlig. Den Stipendiat, som ved fortsat Flid har gjort sig

værdig dertil , kan efter derom indgiven Ansøgning vente Fornyelse

for et paafølgende Aar. Ordentligvis kan ingen oppebære Stipendiet

i mere end 2 Aar.

UMskr. 10. Marts 1884 jfr. UMskr. 22. Juli 1863.

fi> Understøttelser til Kandidater fra den islandske Lægeskole.

§ 43.

Af det samme Beløb , hvoraf det ovenfor i § 31 omtalte Beløb

til islandske Studerende udredes, bevilges ogsp.a Understøttelser for

Lægekandidater fra den islandske Lægeskole til deres Ophold paa den

herværende Fødselsstiftelse for at gjennemgaa et klinisk Kursus samt

for i nogen Tid at besøge de herværende Hospitaler og Apotheker.

Finans!. 1873—74, Anm. til Finanslovf. f. 1877—78, UMskr, 19. Jan. 1876, Bekj.

31. Oktbr. 1871, Budgettet f. 1888—89.

§ 44.

For disse Understøttelser gjælde følgende nærmere Eegler:

1) Understøttelsen udbetales Stipendiaten af Kommunitetets Kasse

direkte, ved maanedlige Bidrag til deres Underholdning fra den

More magazines by this user
Similar magazines