Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

349

med egne Hænder underskrevet og forseglet, som skeede i bemeldte Hr.

Anders JiiUj Svaghed paa hans Syge-Sæng meeget udmattet, dog med sund

Fornuft og Forstand og efter hans inderlige attraae og begiæring, som hånd

og ombad os overværende fra først til sidst, da alt dette passerede, at vi dette

med ham og hans Hustrue vilde bevidne, underskrive og forsegle.

Datum Aar og dag som forskreved staaer.

J. WinJcler Elias Hofman

(L. S.) (L. S.)

Daa saa fremt fornæfnte Hr Anders Julius og Margrete Belchman sig

ingen livs Arvinger paa enten af sliderne efterlader, Ville Vi bemelte For-

skrivelser i alle deris Ord, Clausuler og puncter, efter som den heroven indført

findes, allernaadigst have confirmeret og stadfæstet, saa og hermed eonfirmerer

og stadfæster, dog siette og tiende penge samt ald anden os tilkommende

Arvefalds Rettighed i allemaader uforkrænket, forbydende alle og eenhver

herimod effter som skrefvet staaer at hindre eller i nogen maade forfang at

giøre under vor Hyldest og Naade.

Givet paa vort Slot Kiøbenhafn d: 17 Martij 1728.

Under vor Kongelig Haand og Signet.

Friderich R.

C. Mønichen,

(Efter en Afskrift i Univ. Arkiv Nr 236.)

Det j uridisk-praktiske Selskabs Legat.

Lindes Medd. f. 1857—63 S. 568—69.

Efterat det j uridisk-praktiske Selskab, hvis Øvelser det tidligere

var paalagt de juridiske Studerende at underkaste sig, førend de ind-

stillede sig til den fuldstændige juridiske Embedsexamen, var blevet op-

løst, blev ifølge kgl. Eesol. 11. Febr. 1861 den Selskabet tilhørende Kapital

1895 Rdl. 53 Sk. henlagt til et Legat for ugifte Døtre af Højesterets

ordinære Tilforordnede. Efter Fundats af 5. Maj 1863 bestyres Kapitalen

af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet , dog saaledes, at

den indsættes i Kvæsturen og frugtbargjøres paa samme Maade som

andre offentlige Stiftelsers Midler i Almindelighed. Legatets aarlige

Kente deles mellem 3 ugifte Døtre af afde Højesteretsassessor, Kon-

fereusraad Wilse. Først naar alle disse ere gifte eller døde, tilfalder

den fulde Rente „en trængende og værdig ugift Datter af en af

Høiesterets ordinaire Tilforordnede, som enten ved Døden er afgaaei i

denne Embedsstilling eller forinden sin dødelige Afgang fra samme er i

Naade entlediget uden efter Entledigelsen at være indtraadt i et andet

Statsembede". Udnævnelsen sker af Højesterets ordinære Tilforordnede

efter Stemmeflerhed, efter foregaaende Bekjendtgj øreise af Ministeriet

om Vakancen. Findes ingen til at nyde Legatet Kvalificeret, oplægges

Renten. Understøttelsen ophører, naar Legatnyderinden indtræder i

i Ægteskab, samt naar hendes Trang og Værdighed ophører. Spørgs-

maalet herom afgjøres af Højesterets Tilforordnede. Da Legatet ikke

More magazines by this user
Similar magazines