Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

351

Kratzensteins Legat.

Badens Univ. Journal f. 1795 S. 196—98, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 200,

Selmers akad. Tid. f. 1834 S. 262—65.

Ved Testament af 30. Jan. 1789, konf. 22. Juni 1792, skjænkede

Professor Christian Gottlieb Kratzenstein og Hustru Anna

Maria, f. Tliuun, bl. a. til Universitetet 12000 Edl. D. K. paa den

Betingelse, at den fulde aarlige Rente efter hans Død skulde tilfalde

hans Enke, saalænge hun levede. Naar Sidstnævnte var afgaaet ved

den, skulde af den aarlige Rente 400 Rdl. tilfalde Professoren i

Experimentalfysiken, saalænge der ikke maatte være tillagt denne Løn

fra Universitetet selv, f. Ex. som Professor i Medicin eller Mathematik,

og de øvrige 80 Rdl. anvendes til Anskaffelse af nye fysiske Instru-

menter og fysisk-mathematiske Bøger samt til at vedligeholde og for-

bedre Instrumenterne. Skulde imidlertid Professoren i Experimental-

fysiken oppebære Løn fra Universitetet, f. Ex. som Professor i Mathematik,

skulde alene Halvdelen af Renten tilfalde ham som Lønningsforbedring,

og den anden Halvdel anvendes til det fysiske Apparats Forøgelse og

Forbedring. Ved Omskrivningen efter Frd. 5. Jan. 1813 blev Kapitalen

forandret til 9585 Rdl. 40 Sk. Sølv og den aarlige Rente altsaa betydelig

nedsat. Da det imidlertid fandtes ubilligt, at Fru Kratzenstein, som

endnu levede, skulde lide en betydelig Formindskelse i sine Indtægter,

blev Konsistorium ved kgl. Resol. 15. Febr. 1814 bemyndiget til at lade

hende for Livstid udbetale fuld Rente af 12 000 Rdl. Efterat hun i

1827 var afgaaet ved Døden, blev det ved kgl. Resol. 17. Maj 1831

fastsat, at der til den fysiske Instrumentsamling af Renten aarlig

skulde udredes 150 Rdl. og til Professor physices 100 Rdl., medens

Resten af Renten skulde oplægges, indtil Kapitalen havde naaet den

oprindelige Størrelse af 12 000 Rdl.*). Dette skete i 1856, hvorefter

de aarlige Renter nu deles lige mellem den fysiske Instrumentsamling

og Professoren i Fysik ved Universitetet. Da Instrumentsamlingen er

henlagt under den polytekniske Læreanstalt, føres dens Renteandel til

Indtægt paa Anstaltens Budget, Indtægtspost 2, med 465 Kr. Den

Professor physices tilfaldende Renteandel, ligeledes 465 Kr., oppebæres

af denne som et Emolument ved Siden af den Lønning, han oppebærer

som Universitetslærer.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 24 000 Kr.

Nr. 1. ExLrakt af Professor Kratzensteins Testament af 30. Jan. 1789 Bilag.

forsaavidt Kjøbenhavns Universitet er angaaende. Oversat fra Tydsk.

*) Jfr. nærmere Selmers Aarb. f. 1834 S. 262—65.

More magazines by this user
Similar magazines