Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

352

5 §. Mit physikalske Apparat testamenterer jeg til Universitetet i Kiøhenhavn

efter en Liste, som samme af det Kongl. danske Cancellie er overleveret.

Dette Apparat har det at modtage inden et Fierdingaar efter min

Død , og forvare paa det dertil bestemte Sted. Imod dette Testament , som

ogsaa imod de paa det Kongelige Bibliothek leverede arabiske og persiske

Manuscripter , er mig af Postkasse-Directionen paa Kongelig Befalning givet

den Forsikring, at min Kone efter min Død, saa længe hun bliver Enke, skal

nyde aarlig 300 Rdlr. Pension af Postkassen, hvilken Forsikring man vil finde

linder mine Documenter.

G §. Ligeledes testamenterer jeg det her værende Universitet mine

brugbareste physiske og mathemathiske Bøger efter en her hosføiet Liste;

dog ikke for at indlemmes i dets Bibliothek, men de skal tjene til Brug for

mine Eftermænd , som undervise i Experimental-Physiken , og blive i deres

Forvaring, for at spare dem de ikke ringe Udgifter til deres Anskaffelse.

Dog skal disse Bøger, saavelsom det physiske Apparat, staa under Opsigt

(siirvciJhmce) af to Herrer Medlemmer af Consistorium, som dette Collegium

vil have den Godhed at udnævne dertil. Under disse Opsynsmænds Øjne har

enhver Lærer i Experimental-Physiken, naar han nedlegger dette Læreembede,

at aflevere Bøger og Instrumenter efter anførte Liste til sin Eftermand i dette

Læreembede; og svare til de Defecter, som maatte findes. Efter hans Død

ere hans Arvinger dertil forbundne.

7 §. Af min selverhvervede Formue overgives inden 4 Uger efter min

Død 12000 Rdlr., skriver: Tolv Tusinde Rigsdaler til Universitetets Qvæstur^

for ligesom dets øvrige Capitaler sikkert at udsættes paa Rente. Disse

12000 Rdlr. skal afleveres i saadanne Obligationer, som ere befriede fra Af-

giften af Qvartprocent-Rente. Hans Majestæt Kongen bedes tillige allerunderdanigst,

at lade Renterne af denne Kapital, som i Tiden ere for evig bestemte

til Physikens Beste, være bestandig frie for denne Afgift. Saalænge min nuværende

Hustru Anna Maria født Thuun lever, skal hende Renterne af disse

12000 Rdlr. med fire Procent uden Afkortning, imod hendes Qvittering ud-

betales i de to sædvanlige Terminer, om hun ogsaa efter min Død giftede

sig igien. I det første Aar efter hendes Død blive af disse samme Renter

900 Mark, skriver Nie Hundrede Mark hamborger Courant, som efter det

forhaandne Document ere tre fierde Dele af hendes Indbragte , overeensstemmende

med Lands Lovene udbetalte til de af hende udnævnte Arvinger.

Herover udstæder Consistorium ved Universitetet en Forsikring til min Enke

ved Capitalens Modtagelse. Da hun efter demie 7 og forrige 5**^ Articul, vil,

foruden en Enkepension fra Universitetet af 50 Rdlr., og endnu en anden

som beløber sig 25 til 29 Rdlr., have en Enkeindkomst af 830 til 850 Rdlr.,

hvilken jeg, dersom jeg skulde leve endnu længer, tænker under visse Omstændigheder

at forøge til 900 til 1000 Rdlr., saa troer jeg paa denne Maade,

ifald hun skulde overleve mig, bedre at have sørget for hende, end om hun

efter Lovene fik Halvdelen af min selverhvervede Formue til hendes Arvepart.

10 §. Da der ved det her værende Universitet ikke særdeles er sørget

for Experimental-Physikens Cultur; da jeg har min selverhvervede Formue

største Delen coUcgiis privaflssimis experimentalihus for fornemme Elskere at

takke; da fremdeles min Datter og hendes Børn foruden deres egen Formue

rigeligen ere forsørgede ved ovenstaaende Testament i 2'^"^ og 3^^^*^ Artikul;

saa haver jeg med mine Arvingers Samtykke besluttet, at bestemme den i 7

Artikul anførte Capital af 12000 Rdlr., som skal overleveres Qvæsturcn i sin

Tid til Experimentalphysikens Beste. Nemlig efter min Enkes Afgang, og

efter at de i 7'^*^ Artikul bestemte 900 Mark lybsk til hendes Arvinger ere

udbetalte, skal de 480 Rdlr. Renten af denne Capitai anvendes paa følgende

Maade.

Min Efterfølger i Experimentalphysiken, saa længe han ingen Løn nyder

af Universitetet selv, f. Ex. som Professor i Medicin eller Mathematik, erholder

der af 400 Rdlr., skriver fire hundrede Rigsdaler i aarlig Løn, i det allerunderdanigste

Haab, at Hans Majestæt Kongen vil have den Naade at forøge

More magazines by this user
Similar magazines