Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

353

(Hsso 400 Ixillr. med et Tillæg af" 200 Ivdlr., i Betragtning at", at dette Læreembede

er forblindet med mere Møie , Arbeide og Omkostninger end noget

andet, og fordi denne Videnskabs Cultur endnu ikke har foraarsaget Hans

Kongelige Majestæt nogen Omkostninger, saaledes som Botaniken, Astronomien

og Mineralogien, omendskiøndt den i Henseende til dens Nytte i det borgerlige

Liv, ikke viger nogen af disse. De øvrige 80 Rdlr. udbetales aarlig til Læreren

i Physiken for anskaffede n3^e pliysiske Listrumenter og physiskmathematiske

Bøger , ligesom og for at underholde og forbedre Instrumenterne , NB. imod

hans derover indleverede Regning og Specification , men ikke uden samme.

Men saasnart han ascenderer til Løn ved Universitetet , f. Ex. som Professor

i Mathematiken, hvilken meget beqvemt kan oj^tage Physiken med i sit Læreembede,

eftersom Mathematik nødvendig udfordres til Physiken; saa bestemmer

jeg 240 Rdlr. af hine 480 Rdlr. til hans Løns Formerelse, for hans møisommere

Læreembedes Skyld; de øvrige 240 Rdlr. skal anvendes af ham til

det physiske Apparats Formerelse og Forbedring efter indgivende Specification

og Regning. Specification paa de for ovenmeldte 80 Rdlr. og for disse 240

Rdlr. aarlig anskaffede Instrumenter og Bøger, tilligemed Udgiften derfor,

skal aarlig indføres i en dertil bestemt Bog, og ved hvert Aars Ende forelægges

Consistorium til Indsigt og Revision ; eftersom alt dette skal høre til

det Universitetet legerede Apparat, og blive dets evige Eiendom. Jeg haaber

derfor, at Consistorium vil have den Godhed og sørge for dets Vedligeholdelse

og fuldkomne Overleverelse til den som hver Gang er Lærer i Physiken.

Skulde i den følgende Tid disse Renter ikke mere blive anvendte til Læreembedets

Beste i Experimentalphysiken ; saa beholde mine Descendenter bestandig

Ret til at tilbagefordre fra Universitetet og tilegne sig Capital og

Renter.

Dette mit Testament er ved mit 67 Aars Tiltrædelse til Bekræftelse

undertegnet af mig, min Ægtefælle, min Hr. Svigersøn, min Datter og de

dertil udbedte Vidner, og forsynet med enhvers Segl.

Kiøbenhavn, den 30 Januar 1781).

Christian Gottlieb Kratzenstein.

(L.S.) _

Anna Maria Kratzenstein født Thuun.

(L. S.)

Otto Friderich Stub. Lovise Elisabet Kratzenstein.

(L. H.) (h. S.)

Som Curator

Dr. Daniel Gotthilf Moldenhawer.

(L. S.)

Som Vidner

Jacob Mumsen, Med. Doet.

(L. S.)

P. V. Sixtel , Cancellie-Secretair.

(L. S.)

(Badens Univ. Journal f. 1795 S. 19G—97.)

Nr. 2. Kgl. Resol. 17. Maj 1831, hvorved bifaldes, at af Renterne af

det af afgangne Professor Kratzenstein stiftede, fra 12 000 Rdl. D. K. til

9585 Rdl. 40 Sk. Sølv omskrevne Legat ved Kjøbenhavns Universitet maa

anvendes 1 50 Rdl. Sølv aarlig til Fordel for Universitetets fysiske Instrumentsamling

og beregnes denne tilgode fra 11. Juni Termin 1829 inkl. ; at 100 Rdl.

Sølv aarhg af bemeldte Renter, fra 11. Juni 1831 inkl., maa tilflyde Professoren

i Fysik ved Universitetet, og at, hvad af disse Renter er opsparet

indtil 11. Juni 1829, samt hvad deraf fra den Tid at regne bliver tilovers,

efterat foranførte Udbetalinger ere pra^sterede, maa anvendes til først at afbetale

den Legatet nu paahvilende Gjæld til den akademiske Fond, og dernæst,

ved at oplægges, til at forøge den omskrevne Kapital til dens oprindelige

Uuivereiteteta Legater. ^"^

More magazines by this user
Similar magazines