Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

854

Beløl) 12 OOO Itdl. Sølv, ;ii' lixilkcii Siiiu, iiaar Kapitaltn dertil er upvoxet,

de aarlige Renter deles i to lige Dele incdlem Iiistniiiieiitsainliiigen og Professoren

i Fysik ved Kjøbenhavns Universitet. '")

(Kons. KojjibojT.)

Nr. :i. Underv. Min. Skr. af 16. Sept. 1856 til Konsistorium, hvorved

Ministeriet — efter med Konsistoriums Skrivelse af 20. Juli d. A. at have

modtaget Indberetning fra Kva^sturens Bogholder, Kammerraad Rosengreen,

om, at det Universitetet tilhørende Kratzensteinske Legat i sidstafvigte 11.

Juni Termin er opvoxet til et Beløb af 12 084 Rdl. 90 Sk., saaledes at det

nu har naaet den i det under 22 Juni 1792 konfirmerede Testament af

30. Jan. 1789 bestemte Størrelse af 12 000 Rdl, samt efter hvad af Konsistorium

er oplyst og indstillet — bifalder **)

1) at de i Testamentet og i den kgl. Resol. 17. Maj 1831 indeholdte

Bestemmelser om Legatrenternes Anvendelse iværksættes fra 11. Juni 1850

at regne, saaledes at Renterne af Kapitalen, 12 000 Rdl., hvilke, efter Fradrag

af den Universitetet tilkommende Vs pCt. Afgift udgjøre 465 Rdl. aarlig,

deles lige mellem den fysiske Instrumentsamling og Professoren i Fysik ved

Kjøbenhavns Universitet, og at den Professor physices tilkommende Renteandel

tilfalder ham som et Emolument ved Siden af den Gage, han oj^pebærer

som Universitetslærer. Rentebeløbet saavel til Professor physices som til

Instrumentsamlingen udbetales med Halvdelen eller 116 Rdl. 24 Sk. i hver

11. Juni og 11. Dec. Termin, første Gang for inileværende Halvaar i ll.Dec.

Termin 1856; 2) at det Beløb af 100 Rdl., som hidtil ifølge kgl Resol.

17. Maj 1831 er af det Professor physices tillagte Rentebeløb af Legatet anvendt

til at dække Huslejen for den fysiske Instrumentsamling, overtages

ligeledes fra 11. Juni Termin 1850 at regne af Universitetet og udredes som

en Forøgelse af Universitetets Tilskud til Samlingen , saalænge indtil Universitetets

Forpligtelse til at udrede den forhøjede Lejesum for Samlingens

Lokale indtræder; 3) at det Beløb af 84 Rdl. 90 Sk., som Legatet efter

det Ovenanførte udgjør mere end den i Testamentet og den kgl. Resolution af

1831 nævnte Sum af 12 000 Rdl., beregnes Instrumentsamlingen til Indtægt,

saaledes at Universitetets Tilskud til samme for Finansaaret 1856— 57 formindskes

med et tilsvarende Beløb , samt 4) at Universitetets Forpligtelse

til overensstemmende med kgl. Resol. af 1831 i Stedet for den hidtil j^dede

aarlige Godtgjørelse af 250 Rdl. at overtage Skatterne og Udgifterne til Vedligeholdelse

af den til den polytekniske Læreanstalt overladte Professorgaard

Nr. 97 i Studiestræde med et Beløb af indtil 350 Rdl. indtræder fra 11 Jmii

1859, saaledes at disse Udgifters Beløb første Gang erlægges for Halvaaret

til 11. Dec. Termin 1859.

Kølpins Legat.

Selmers Aarb. f. 1842 S. 7G-77.

(Univ Arkiv.)

Ved testamentariske Dispositioner af 22. Okt. 1790 og L5. Juli

1800 fastsatte Justitsraad og Hofkirnrg Alexander Ko lp in, at hans

medicinsk-kirurgiske Bibliothek efter hans i)od skulde tilfalde det

kirurgiske Akademi, samt at en Kapital af 2400 Rdl., efterat en Legat ar,

hvem Rentenydelsen af denne Kapital var tillagt, var ai'gaaet ved Døden,

Selmers ak;ul. Tid. f. 1834 S. 262— Oo.

Limlcs Medd. t". 1849 — 56 S. 2S() o

More magazines by this user
Similar magazines