Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

355

skulde tilfalde det kirurgiske Akademi. Renterne af denne Kapital

skal bruges „til at complettere Bibliotheket eller til en Douceur for

en Bibliotliekar (som maaskee kunde være een af Reserve Chirurgerne)

eller om det kan skee til begge Deele". Efterat Akademiets Biblio-

thek er blevet forenet med Universitetsbibliotheket, er Kapitalen, der

i 1842 udbetaltes med 2700 Rdl. , overgaaet til Sidstnævnte. Renten

heraf (uden Fradrag af Administrationsgebyr) godskrives Bibliothekets

Konto paa Universitetets Budget (Udgiftspost 3 a) med 216 Kr. aarlig.

Kapitalen udgjorde den 1. Jan 1889 5400 Kr.

Extract af afgaiigne Jnstice Raad og Hof Chirurgiis Allexaiider Kølpins, Bilag.

i Følge Kongelig allernaadigst forundt FaciiUdS testandi af 23. Martil 1792^

oprettede Dispositioner for saavidt det Kongelige Chirurgiske Academie vedkommer.

Dispositionen af 22^^« October 1796.

§ 1. Min Samling af Chirurgiske Instrumenter saavelsom mit lieele

medicinsk- Chirurgiske Bibliothek (de theologiske, geographiske, politiske og

andre Bøger, som Academiet ikke bruger, undtagen) skal forfalde og efter

min Død afleveres til det Kongelige Chirurgiske Academie.

§ 7. Den Capital, som ved lovmæssig Deeling imellem min salig Broders

Friderich Kølpins efterladte Børn, tilfalder min Broderdatter Charlotte,

som er gift med Jens Lunnum skal ikke udbetales, hverken til hende eller

hendes Mand Jens Lunnum, men sættes i Oberformynderiet her i Staden, saa

at de, saalænge de leve, ikkun nyde Renterne deraf; og efter deres Død skal

Capitalen henfalde til det Kongelige Chirurgiske Academie, som skal sætte

den paa Rente, og bruge Renterne til at complettere Bibliotheket, eller til en

Douceur for en Bibliothekar (som maaskee kunde være een af Reserve Chirurgerne)

eller om det kan skee til begge Deele.

Tillæg og nøyere Bestemmelser

af 15 Juli] 1800.

§ 1. Vel har jeg i bemelte Testaments P^^' § bestemmt mine Chirurgiske

Instrumenter og mit medicinsk Chirurgisk Bibliothek til det Konge-

lige Chirurgiske Academie ;

men

da det Kongelige Chirurgiske Academie siden

den Tiid selv allereede hcir anskaffet sig de fornødne Instrumenter: saa skal

min heele Apparatus af Chirurgiske Instrumenter efter min Død tilfalde Herr

Regiments Chirurg og Adjunct Giesemann.

Mit medicinsk Chirurgisk Bibliothek derimod skal efter anførte P^o g

i)live bestemmt til det Kongelige Chirurgiske Academie; dog skal det være

med den ufravigelige Betingelse, at bemeldte Hr. Regiments Chirurgus Giesemann

:

1. bliver Ephorus eller Opsynsmand derved, saa længe han lever, at han

2. nyder de Fordeele, som efter mine, herefter følgende Bestemmelser kan

falde dertil. — Men skulde imod all min Formodning

3. bemeldte Regiments Chirurgus, nu Adjunct Giesemann ved Cabaler i

Academiet, eller ved en eller anden forandret Indretning ved Academiet

eller ved det Kongelige Friderichs Hosi)ital blive sadt tilbage, saa at han

ikke efter sin Tour kom til at indtræde i Academiet som Professor og

første Chirurgus paa det Kongelige Friderichs Hospital: saa skal mit

Bibliothek ikke være Academiets men hans, Hr. Regiments Chirurgi (sic!)

Giesemanns Eiendom og han skal være beføiet til at tage hver Bog, som

hørte til mit Bibliothek bort fra Academiet til sit Hiem, og benytte sig

doraf som sin figen Eiendom; til hvilken Ende ogsaa min, med Bøgerne

45*

More magazines by this user
Similar magazines