Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

23

Dag, de godtgjøre at have begyndt paa den Uddannelse her i

Staden, til hvilken Understøttelsen ydes.

2) Understøttelsen ydes til Deltagelse i et klinisk Kursus paa

Fødselsstiftelsen samt for at frekventere de herværende Hospi-

pitaler og Apotheker, ligegyldigt, hvilke af disse Steder der først

frekventeres.

3) Størrelsen af den maanedlige Understøttelse fastsættes til 50 Kr,,

der udbetales den 1ste i hver Maaned forud, og anvises for 1

Maaned ad Gangen.

4) Understøttelsen tilstaaes, forsaavidt den hertil bevilgede Sums

Størrelse og oprindelige Bestemmelse tillader det, regelmæssig af

Konsistorium for en Tid af indtil 8 Maaneder ;

i Følge Indstilling

fra Eforus kan der dog under samme Forbehold tilstaaes For-

længelse.

5) Konsistorium vælger en Eforus, der paaser, at Kandidaterne be-

nytte Opholdet paa den ved Understøttelsen forudsatte Maade og

iøvrigt staaer disse bi med E-aad og Vejledning, rekvirerer den

tilstaaede maanedlige Understøttelse anvist Vedkommende til Ud-

betaling paa Universitetskvæsturen, efter at have forvisset sig om,

at de vedblivende opfylde Forudsætningerne, samt indstiller til

Konsistorium om Forlængelse i enkelte Tilfælde af Understøttelsen

udover de regelmæssige 8 Maaneder, efter at have søgt Oplysning,

om Kontoen tillader dette.

UMskr. 19. Jan. 1876.

y. Understøttelser for Personer^ der først i en fremrykket Alder have

bestemt sig for Studerinffer.

§ 45.

Under Kommunitetets Udgiftspost 2 a. bevilges paa de aarlige

Finanslove Understøttelser for Saadanne , der først i en fremrykket

Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en Forberedelses-

eller Fagexamen har givet sikkert Haab om god Fremgang. Under-

støttelsen bortgives af Ministeriet.

De aarlige Finanslove.

(). Understøttelser til Alumner ved den cjejstlige Dannelsesanstall

paa Island.

§ 46.

Til 3 Ahimner ved den gejstlige Dannelsesanstalt paa Island be-

vilges aarlig Understøttelser å 200 Kr.

Jfr. de aarlige Finanslove.

More magazines by this user
Similar magazines