Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

356

følgende Cathalogus skal forblive maar lum \ili i haus flænder, eller

staae til hans frie Disposition. Bielaget Littera A. giver formodentlig til-

stra^kkelig Oplysning om denne Articul.

De derimod efter følgende 2*'"'" § anførte, og efter Lumnims Død til

Academiet bestemmte Penge skal paa nys anførte Fald (at nemlig llegiments

Chirurgus Giesemann ikke efter sin Tour indtræder som Professor og føiste

Hospitals Ohinirg i Academiet) ikke heller falde til Academiet, men deeles i

Tre Deele, hvoraf ^/a Deel til St. Petri Kirkes fattige Pigers Skole, den anden

/a Deel til Land Inspekteur Ravns Børn, og den sidste ^!d Deel til Klokker

Hr. Lyster ved Hellig Geistes Kirke i Kiøbenhavn, hans Børn skal udbetales.

§ 2. Da min Broderdatter Charlotte Margaretha, som har været gift

med Forpagter Lnnnnm, og som i ovenmeldte mit Testaments 7'''"

iij tales om,

allereede ved Døden er afgangen : saa falder natm'ligviis den heele

og gaaer ud af Testamentet; men da Lunnum for nærværende Tiid

§

er

bort,

i en

meget trængende Forfatning, og i Betragtning, at han har havt min Broderdatter

til Kone: saa bestemmer jeg herved 2400'"'^, skriver Fiire og Tyve

Hundrede Rigsdaler, som efter min Død skal sættes i Oberform3'nderiet, og

heraf skal bemeldte Lunnum nyde Renterne, saa længe han lever, men efter

hans Død skal denne Capital af 2400^^^ falde til det Kongelige Chirurgiske

Academie, dag blot og alleene under og paa de i forestaaende l*^^^ § anførte

Vilkaar og Betingelser.

Denne Extract, hvis Rigtighed vi som indsatte Executores testamenti og

Skifte Commissarier herved bevidner, meddeeles det Kongelige Chirurgiske

Academie paa slet Papier og uden Betaling under vores Hænder og hostrykte

Signeter.

C. Schive A. Grønlund

(L. S.) ^L. S.)

Lassons Rejsestipendium.

(Afskrift i Kvæslurciis Arkiv.)

T. Hofmans Efterr. om de af P. Lasson stift. Legater S. 66— 77, II. Hofmans Fund,

I. S. 203—4, Badens Univ. Journal f. 1794 S. 68—82, Engelstofts Annaler f. 1812

S. 201—2, Scheels Koll. og Stip. S. 1)3-96,

Ved Testament af 9, Decbr. 1G79 fastsatte Justitsraad og Højesteretsassessor,

Lic. juris. Peder Lasson og Hustru Magdalena

Peder sdatter, at der, blandt flere Legater til offentlig Brug, skulde

funderes en Kapital paa 10 000 RdL Sp, som Eejsestipendium for Stu-

derende. Justitsraad Lasson havde vel efterladt sig et Udkast til

Fundationer for sine Stiftelser*); men da disse ikke før lians Død

vare komne i Stand, forfattede Arvingerne under IG. Juni 1713 en

Fundats for Rejsestipendiet, hvilken under 19. Marts 1714 blev stad-

fæstet af Kongen, Efter det af Justitsraad Lasson udarbejdede Udkast

til Fundatsen skulde saavel nærværende Legats Kapital som det af

*) Trykte i T. Hofmans „Efterretninger om de af P. Lasson stiftede Legater" S, 66—73

og 78—83.

More magazines by this user
Similar magazines