Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

359

Vi Fridei'icli don Fierde af Guds Naade Kongo til Daiinomark og Norge,

de Venders og (^otliers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmer-

sken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst etc.

Gjøre alle vitterligt, at eftersom hos Os allerunderdanigst er bleven

ansøgt og begiert, vores Allernaadigste Confirmation paa efterskrevne Fun-

datz, lydende Ord efter anden som følger:

Saasom Justice-Raad Peder Lasson og hans Hustrue Sal. Magdalena

Peders-Datter til Guds Ære og det Gemeene beste, og særdeles til den

Studerendes Ungdoms Forfremmelse, iblandt andre Christelige Stiftelser gudeligen

haver besluttet at fundere til Tvende eller fleere Personer til Deres

Studeringers Fortsættelse Udenlands, Capital 1 000 Rdlr. Specie, som formedeist

nogle Aars indkomne og tillagde Renter, saavelsom Lagien paa

Specierne å 8 p paa Stykket, efter Kongelig Allernaadigste Resolution af

3die Junii 1707 nu bedrager sig til Capital 12 333 Rdlr. 2 Mrk., hvilket

velbem. Sal. Menniskers Christelige Forset i Deres levende Live ey er bragt

til Execution, og derfore tilkommer Os velbemeldte Sal. Peder Lassons Arvinger

at stille det i Verk; Saa ville Vi udi den Allerhelligste Trefoldigheds

Navn, til hans udødelige Navns Ære, det gemeene Beste, og velbemeldte

Sal. Mennisker til en Christelig Amindelse af deres efterladte Midler have

funderet og stiftet, saasom Vi og hermed funderer og stifter den Capital

12 333 Rdlr. 2 Mrk. til Tvende eller fleere studerende Personers HielD, deres

Studeringer dermed paa fremmede Academier at fortsætte, og det med efterskrevne

Vilkaar.

1) Skal Renten af forskrevne Capital 12 333 Rdlr. 2 Mrk. Kroner, som

Aarlig til hver 1 1 Junii indkommer og efter seeneste derom udgangne Kongelig

Forordning, samt hans Kongelige Majestæts derpaa grundede Allernaadigste

Resolution af 3die Junii 1707 beregnet 5 pro Centum bedrager sig 616 Rdlr.

4 Mrk. undtagen hvis Ober-Directori deraf kand tilkomme, som i den 9de

Art. meldes, Aarlig giver*) 2 eller flere skikkelige Studiosis som efter flittig

Examen befindes i deres Studeringer (af hvilken Facultæt enhver og er, og

meest inclinerer til), saaledes grundede, at de kand formodes dennem lovligen

og vel, at kunde fortsætte til at studere Udenlands i Tre Aar, helst om

samme Personer ikke ere af den Formue, at de beqvemmeligen sig af egne

Midler kand underholde.

2j Dersom nogen af dem som ere Sal. Justice-Raad Peder Lasson Paarørende,

og findes saaledes qvalificerede som i den første Post er meldet,

begierer at nyde foreskrevne Stipendium, da skal det Dennem fremfor alle

andre bevilges og forundes; Findes ingen af disse, da skal de som ere føde

udi Sal. Peder Lassons Føde-Bye Randers, af ærlige ægte Forældre og selv

findes Skikkelige og Duelige, være nærmest til at nyde bemelte Stipendium..

Ere ingen af disse, da maae det undes andre skikkelige og i deres Studeringer

vel grundede Personer, som ere fødde af ærlige ægte - Forældre indfødde

Danske Folk.

3) Af foreskrevne Stipendio nyder enhver Stipendiarius'^Aarligen i Tre

Aar 287 Rdlr. 3 Mrk. i Kroner.

4) Enhver som skal nyde samme Stipendium skal, naar det hannem

tilsiges, give Ober-Directori sin skriftlige Revers med Eed bekræftet, at han

af yderste Evne vil anvende det til den Brug og Ende, som det hannem

gives, og om Gud i fremtiiden giver ham Evne, vil han giøre imod andre

skikkelige og nødtørftige Personer det, som hannem selv nu vederfares meere,

eller mindre efter sin Formue og Leylighed, som han agter med en god Samvittighed

for Gud at forsvare, og det efter den salig Mands egenhondige

efterladte Concept.

5) Ingen, hvo det og være kand, maae nyde dette Stipendium længere

ena i Tre Aar.

'*) formentlig: gives.

More magazines by this user
Similar magazines