Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

36J

udsettes, skal liispecteureriie tilkiendegives) være og Ibrhlive udi Ober-Directoris

Gieinine, som derimod giver Hans Høyærværdiglied Hr. Biskoppen

og den Øverste Borgemester en Revers, naar det af dem forlanges.

12) Og paa det Stipendiarii ey skal lide nogen Mangel, i Fald Renterne

et Anr, enten mod Forhaabning udeblev, eller og e}'^ i rette Tiider indkom,

skal hos Ephorum Stipendii efter den Skik og Maade, som ved andre Fundatzer

brugelig er, stedse være og forblive 375 Rdlr. 1 Mrk. 6 Ski. Kroner,

som hos hannem og Successores i Directionen idelig uden Rente bliver bestaaende,

deraf at undsætte Stipendiarios, naar fordent giøres, og igien at

ind-cassere dennem af Renterne, naar de indkommer. Til Stadfæstelse haver

Vi denne Fundatz, som er grundet paa Sal. Justice-Raad Peder Lassens egen

Concept eller Udkastning, med vore Hænder undertegnet og med vore Sig-

neter forseglet.

Kiøbenhavn den 16 Junii 1713.

C. W. Worm. A. Jacobsen.

Efter givne Fuldmagt til Vitterlighed efter Begiæring paa min Søster-

Søn Msr. Ole von Lassens Vegne mig og mine upræjudicerlig.

J. Worm.

Som Director og Arving underskrives af

Matthias Poulsen, P. Bentzon.

Efter given Fuldmagt af endeel af Arvingerne.

C. Skavenius.

Underskrives som en Arving efter min Moders Morbroder Sal. Justice-

Raad Peder Lasson paa egne, Søskendes og nogle mine umyndige Moster-

Børns Vegne, og som den fulde Capital til Legatomet er kommen udaf den

sal. Mands Sterboe (!), saa er jeg, mine Arvinger og de som underskrives for,

ey i nogen Maade pligtig til videre Legatomets Svarelse.

H. Benson.

Da ville Vi bemeldte Fundatz udi alle dens Ord, Clausuler og Puncter,

saasom den her oven indført findes, Allernsadigst have confirmeret og stadfæstet,

saa og hermed confirmerer og stadfæster, bydendes Alle og Enhver

derimod eftersom foreskrevet staaer at hindre, eller i nogen Maade Forfang

at giøre, under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort Slot Kiøbenhavn den

19 Mart. 1714.

Under Vor Kongelige Haand og Zignet.

Friderich R.

(L. S.)

(Eforiprot.)

Nr. 2. De som nyder dette Stipendium skal til Ober-Directori give følgende

Forskrivning, som er efter Fundatoris egen Formular:

Som Peder Lasson, Kongel. Majestts. Justice-Raad og Assessor udi

Høyeste-Ret, haver forundt mig et af hannem stiftet Stipendium for studerende

Ungdom Udenlands, at jeg det maa nyde Tre samfulde Aar, nemlig fra

St. Hans Dag Mid-Sommer Aar .... til Aarsdagen ... . hver Aar

Rdlr. som da til min Fuldmægtig N, N. kan leveres; thi lover jeg N. N. at

anvende samme aarlig Stipendium paa mine flittige Studeringer Udenlands,

ikke til nogen anden Brug, saasom jeg for Gud og enhver vil være bekiendt;

Lover og derhos, at om Gud mig i Fremtiden Evne beskiærer, vil jeg giøre

mod en anden skikkelig vedtørftig Person, ligesom mig nu af fornævnte Peder

Lasson vederfares, mindre eller meere efter min Leylighed, saasom jeg agter

for Gud med en god Samvittighed at forsvare. Til Bekræftelse haver jeg

dette med egen Haand underskreven.

N. N.

UniverBitetetB Legater. '»O

(Eforiprot.)

More magazines by this user
Similar magazines