Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

24

2. Re^ensen.

§ 47.

Rt'.trensen er en med Kommuiiifcetet forbundet Stiftelse med Fri-

bolioer for Studerende. Stiftelsen rummer Bolig for 100 Alumner,

dels som Boliger paa 2 Værelser, bestemte til fælles Bolig for 2

Alumner, dels som Eneværelser. Foruden Fribolig yder Regens-

beneficiet Brændsel, beregnet for hver Kakkelovn til V/2 Favn Brænde

aarlig, samt Regensstipendiet , 96 Kr. aarlig. Alumnerne have tillige

Adgang til at benytte de fælles Indretninger, saasom Læseindretningen,

Badekamraeret o. s. v. Forskjellige privat stiftede Legater ere knyt-

tede iil Regensen, saaledes at Legatportionerne tilfalde Regensalumner.

Se herom nærmere nedenfor under Afdeling IV. Forsaavidt nogle

af disse Legater ere bestemte for Beboerne af bestemte Værelser paa

Regensen, er dette senere forandret, saaledes at de nu uddeles til

Regensalumner overhovedet.

Regi. 11. Febr. 1848 § 9, UMskr. 5. Apr. 1872 jfr. Finants!. 1873—74 og 1875—7G

samt Ministeriets Budget for 1886-87, Kons. Skr. 11. Marts 1876.

§ 48.

Regensbeneficiet skal ordentligvis være forbundet med Kommu-

nitetsstipendiet, saa at Kommunitetsalumnerne enten erholde Regensen

i Forbindelse med Kommunitetsstipendiet, naar dette tildeles dem, eller,

forsaavidt dette af Mangel paa Plads ikke kan ske, senere dertil

oprykke, efterhaanden som Pladser paa Regensen blive ledige, og de

beholde da Regensen kun, saalænge de nyde Kommunitetet. Af de

til at nyde Regensbeneficiet privilegerede Studerende kunne hvert nyt

Aar kun 5 erholde Bolig in natura og det dermed forbundne Regens-

stipendium. De privilegerede Ansøgere, som ved denne Bestemmelse

maatte udelukkes fra at erholde Regensbeneficiet, nyde, saalænge

Hindringen varer, en maanedlig Huslejegodtgj øreise af 18 Kr. i Maa-

nederne Okt.—Maj inklusive og 14 Kr. fra Juni— Sept. Eventuelt

bestemmes det af Stipendiebestyrelsen, hvilke 5 privilegerede Ansøgere

Bolig in natura og de^ dermed forbundne Regenstipendium skal til-

der som privilegerede til det ordinære Kommu-

deles. Foruden dem ,

nitetsstipendium efter foranførte Bestemmelse ogsaa ere privilegerede

til Regensbeneficiet, ere endvidere 4 Regenspladser forbeholdte grøn-

landske Alumner, naar saadanne findes. Pladser paa Regensen, som

ere ledige af Mangel paa Ansøgere blandt Kommunitetsalumnerne, er

Stipendiebestyrelsen bemyndiget til for en Tid af V2 Aar at bortgive

til andre Studerende under Forudsætning iøvrigt af, at disse efter

Regi. 11 Febr. 1848 dertil ere kvalificerede (extraordinære Regens-

alumner).

More magazines by this user
Similar magazines