Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

3()7

Hvad angaaer Forespørgslen om, hvem der er Legatets Overdirektør

efter Dr. J. Miillers Død, vil det være i Konsistorimiis Ei-iiidring, hvorledes

Legatet for Tiden er uden Overdirektør, efterat der paa lovlig Indkaldelse i

den Berlingske Avis og Adresseavisen af 18 April f. A. (i Overensstemmelse

med kgl. Resol. 8 Sept. 1837, Post 3, og Konsistoriums Erklæring, som findes

i Selmers Aarb. f. 1839 S. 104, Nr. 9) ikke indstillede sig Nogen af den

Lassonske Familie for at modtage Overdirektionen, ligesom det ej heller vides,

at Nogen for Tiden kunde indstille sig med de Kvalifikationer, som Fundatsen

kræver. Konsistorium har derfor (i Medfør af den nævnte Resolution) udøvet

Lidnævnelsesretten til begge Afdelinger af det Lassonske Legat i afvigte Aar,

og vil vedblive at udøve den, indtil en ny Overdirektør maatte blive denomineret

af Familien. Forsaavidt som dernæst Rektor Thortsen ved Siden

af denne Forespørgsel tillige synes at anke over, at ingen Meddelelse er sket

til ham om, hvem Legatets Overdirektion er tilfaldet, eller hvorhen han skulde

sende Lidstilling eller Forslag for forrige Aar og fremdeles, maa jeg anse

saadan Anke for ugrundet, ikke blot fordi ingen Overdirektør er blevet udnævnt

og Lovgivningen i saa Tilfælde henviser til Konsistorium, men ogsaa

fordi der hverken i Fundatsen eller i senere Lovbestemmelser er nogen Anledning

for Bestyrelsen til at meddele Rektoren ved Randers Skole saadan

Underretning. Thi vel synes Dr. Thortsen at tillægge Rektoren ved denne

Skole en saadan Medvirkning ved dette Legats Uddeling, at den i afvigte

Aar forfaldne Portion forudsættes ikke at kunne være bortgivet, fordi hans

Lidstilling ikke er indløbet, og Ministeriet synes endog at dele denne Anskuelse,

ved at referere som Indhold af Fundatsen og Resol. af 8 Septbr.

1837, at Legatets Overdirektør skal aarlig af sammes Renter udbetale et

Stipendium til (egentlig nu kun udnævne) en fra Ran 'lers Skole dimitteret

Student, hvis Skikkelighed og Nødtørft til Underholdningshjælp af BeMorcn

er bevidnet. Men paa det Sted i Fundatsen hvortil der maa antages at være

sigtet, § 1, tales ikke om Rektors Vidnesbyrd; men det hedder, at den, som

skal nyde Stipendiet, skal være En, som fra Randers Skole til Kjøbenhavns

Universitet fremskikkes med rigtig Testimonio, baade om sin Skikkelighed og

Nødtørft til Underholdningshjælp. Saaledes læses denne §

i Hofmans Sam-

ling af P. Lassens Legater (S. 78), Engelstofts Univ. og Skole Annaler (Aarg.

1810 II, S. 107) og i den i Legatets Regnskabsbog indførte Afskrift ; og selv

dersom der i noget mig ubekjendt Aftryk af Fundatsen mulig skulde findes

„Rektors" i Stedet for rigtig, er det af Sammenhængen klart, saavelsom af

Ordene: til Universitetet fremskikkes (jfr. Fundatsens Indledning og § 3),

at det Vidnesbyrd, hvorom Talen er, ikke er noget særligt Vidnesbyrd med

Hensyn til dette Stipendium, men det almindelige, som medgives Dimittenden

ved hans Overgang til Universitetet, og som nu bestaaer i Dimissions-Testimoniet

og Testimonium paupertatis. Som Følge deraf er det formentlig ikke fordent,

enten at meddele Rektoren ved Randers Skole Underretning om Forandringen

i Legatets Bestyrelse, eller at afvente hans Indstilling for at bort-

give det, og Konsistorium med Eforus har været i sin gode Ret, ved at

bortgive den ledige Portion i afvigte 11 Decbr. Termin til den eneste Dimittend

fra Skolen, der efter offentligt Opslag ansøgte derom og producerede

de almindelige Vidnesbyrd for Værdighed og Trang. Konsistorium vil frem-

tidig, saalænge det har at udøve Overdirektørens Denominationsret, ej heller

kunne modtage Indstilling eller Forslag fra Rektoren i anden Betydning end

som Anbefaling af Ansøgerne, hvilken det da uden Tvivl vil tillægge al tilbørlig

Vægt, ligesom ogsaa jeg som Eforus meget gjerne ønskede den Vejledning,

som en Anbefaling fra en Autoritet, der kjender Personer og Forhold,

kan yde •^).

(Univ. Arkiv.)

*) Denne Erklærintj indsendte Konsistorium under 14 April 1849 til Ministeriet, idet det

henholdt sig til samme.

More magazines by this user
Similar magazines