Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Nr. :i. Undcrv. Min. Ski', al' 8 Der. I.S4'.> til Koiisistoiinin, hvorved

inedcleles, at Ministeriet — el'terat liave modtaget den af Korisistonuin, i

Henhold til de af Efonis for de Lassoiiske Legater meddelte Oplysninger, i

Skrivelse af 14 April d. A. afgivne Erklæring i Anledning af den af Rektoren

ved Randers læi-de Skole gjorte Forespørgsel vjm, til hvem han, efter den

sidste Overdirektørs, Dr. J. Midlers Død i forrige Aar har at indgive sit Forslag

til Bortgivelsen af det af afde Justitsraad Lasson stiftede Legat for en

Depositums fra bemeldte Skole, — under Dags Dato har meddelt Rektoren

ved Randers lærde Skole Lulholdet af Konsistoriums Betænkning, hvilken

man ganske maa tiltræde, og i Overensstemmelse hermed anmodet ham om at

iagttage det Fornødne *).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 4. Underv. Min. Skr. af 8 Dec. 1849 til Konsistoriimi om Bort-

givelsen af Lassons Legat for en Student fra Randers Skole**).

Efterat Ministeriet havde begjæret Konsistoriums Betænkning i Anledning af en af

vedkommende Revisor til Ministeriet indgivet Anmeldelse om, at det Lassonske Legat til en

Dimissus fra Randers lærde Skole for Aaret 1848 var uddelt paa en Maade, som formentlig

ikke fandt Medhold i Fundatsen, idet samme var blevet uddelt af Eforus efter en ham af

Konsistorium dertil meddelt Bemyndigelse, i Stedet for, at Konsistorium maatte være forpligtet

til selv at udøve Udnævnelsesretten, havde Konsistorium i en Erklæring af 29 Sept. 1849

udtalt, at det havde været en ganske almindelig fulgt Regel, at slige særdeles ubetydelige

Stipendier med Konsistoriums Samtykke vare blevne bortgivne af vedkommende Eforer, og

at denne Praxis, da den i Tidens Løb havde passeret mangfoldige Revisioner uden at paa-

ankes, maatte antages at have sædvansmæssig Hjemmel og desuden i og for sig maatte erkjendes

at være hensigtsmæssig. I Anledning heraf udtalte Ministeriet,

at det ikke skjønnes, at en Afvigelse i den omspurgte Henseende fra de

fundatsmæssige Bestemmelser kan finde tilstrækkelig Hjemmel i, hvad derfor

af Konsistorium er paaberaabt, og man maa derfor, medens den for Aaret

1848 skete Denomination for denne Gang kan passere, tjenstlig have Konsistorium

anmodet om fremtidig, naar det i Henhold til kgl. Resol. af 8.

Sept. 1837 træder i Overdirektors Sted for at denominere til Legatet, da paa

samme Maade, som det ved Fundatsen er gjort Overdirektor til Pligt, selv at

udnævne den Person, hvem Legatet bliver at tildele.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Kons. Skr. af 19 Febr. 1870 til Eforus for Lassons Legat,

hvorved meddeles, at Konsistorium fra Kvæstor har modtaget Lidberetnin<

at i Følg!

prindeligL

.,-; ^^.. ^^^. ^^ ^.,.j ,,,, ^ oiviou ctivxg..^ XX x^y,^,. j-v^xiiiiii > ^.va Oplæg af

den fastsatte Del af Renten er forøget til 464 Rdlr. 81 Sk. Kvæstor har

derhos bemærket, at den halvaarlige Rente heraf udgjør, efter Fradrag af det

sædvanlige Administrationsgebyr, 9 Rdl. 1 Sk., som i hver Termin, første

Gang 11 Juni 1870, vil blive udbetalt Eforus til fundatsraæssig Anvendelse***).

V. Laubs Legat.

Univ. Aarb. f. 1880—81 S. 1149-51.

(Univ. Arkiv.)

Ved Testament af 19. Marts 1877 og Kodieil af 10. Okt. 1879

stiftede Enkefru Kristine Christiane Thoma Vilhelmine Laub,

*) Lindes Mcdd. f. 1849— .'")() S. 71)8.

**) Lindes Medd. f. 184^)—.% S. 789—99.

***) Univ. Aarb. f. 18G4 — 71 I S 550.