Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

869 i

fodlTliomseu, et Legat til Understøttelse for uformuende unge Mænd j

og Kvinder, der ville uddanne sig enten som Kunstnere eller til et

bestemt Studium eller til Lærerindevirksomhed. Efter den af Execu-

tores testamenti under (x Jan. 1881 forfattede Fundats, konf. 22. Febr, 1

s. A., er Legatet, som bærer Navnet „V. Laubs Legat", grundlagt ved ]

en Kapital af 50000 Rdl., der administreres af Kjøbenhavns Overfor- |

mynderi under Kirke- og Undervisningsministeriets Overbestyrelse. j

For Tiden nydes Eenten af de ved Testamentet indsatte Legatarer. \

Efter deres Død tildeles ^/s af Renten for 5 Aar en ung, uformuende

Mand, Kunstner eller Student, ikke under 17 og ikke over 19 Aar,

der „værdig fortsætter sit Studium". Legatet tildeles afvexlende en

Kunstner og en Student, første Gang en Kunstner, ^/s af Renten til-

deles for 4 å 5 Aar unge, uformuende Kvinder, ikke under 16 og ikke

over 18 Aar gamle, som uddanne sig til a. et bestemt Studium (for-

trinsvis som Læge) eller en Kunst (vexelvis), og til b. en Lærerinde-

virksomhed, saaledes at hver af disse under a. og b. betegnede Per-

soner nyder Halvdelen. Bortgivelsen sker efter Indstilling til Ministeriet, |

forsaavidt Studerende angaaer, fra 2 af Konsistoriums Midte valgte

Medlemmer i Forbindelse med en Repræsentant for Legatstifterindens •

Familie. Descendenter af den Thomsenske og den Laubske Familie i

have under Up^g Vilkaar Fortrin. j

Legatet er endnu ikke traadt i Virksomhed,

Fundats af 6 Jan. 1881, konf. 22 Febr. s. A. Bilnf/.

Ved sit den 19de Marts 1877 oprettede og notarialiter attesterede Testa- '

mente med Kodicil af 10de Oktober 1879 har Enkefni Kristine Christiane Thoma

Vilhelmine Laub, født Thomsen, ønsket stiftet et Legat, hærende Navnet ;

„V. Lauhs Legat" til Understøttelse for uformuende unge Mennesker, Mænd |

og Kvinder, der ville uddanne sig enten som Kunstnere eller til et bestemt i

Studium eller til en Lærerindevirksomhed. '

I Overensstemmelse hermed og i Haab om, at allerhøjeste Konfirmation

derpaa maa blive meddelt, have Undertegnede executores testamenti, forhv. kgl.

Vejkonduktør og Justermester for Hertugdømmet Slesvig Edvard Thomsen og

Overretssagfører Hans Christian Wegener forfattet følgende Fundats for V. j

Laubs Legat:

j

1. Legatet bærer Navnet „V. Laubs Legat" og grundlægges ved en Kapital,

lydende paa 50,000 Kr , danske 4 ^/o p. a. i Rente bærende Værdipapirer, ;

der indsættes i og administreres under Kjøbenhavns Overformynderi. i

2. Legatet bestyres af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, der

hæver Legatrenten i Overformynderiet og bortgiver Legatportionerne med j

Iagttagelse af nedenstaaende Kegler. !

3. Renten af Legatet hæves og nydes foreløbig af nedennævnte Familie- ,

medlemmer, saalænge de leve, paa følgende Maade: I

4. Naar det Tidspunkt er indtraadt, da Renten af den hele Legatkapital kan

uddeles til Fremmede, anvendes Legatrenten paa følgende Maade:

A. En Tredjedel til et ungt, uformuende Menneske (Mand), a. Kunstner

(Maler, Billedlmgger, Musiker) eller b. Student, ikke under sytten og

Universitetets Legater. 47


j

j

|

\

'

'

More magazines by this user
Similar magazines