Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

372

Anvendelse efter berlste Skjøn i det foran na*vnte Øjemed. Denne

Embedsmand beskikkes af Konsistorium til Legatets Efor. Har der i

et Aar ikke været Anvendelse for Legatets hele Rente eller en Del

deraf, indbetaler Elbrus det uanvendte Beløb i Kvæsturen enten som

Depositum eller til Forøgelse af Grundka])italen.

Legatet er endnu ikke traadt i Virksomhed.

B'Untj. Fundats af 30. April 1889 (med Tillægsbestemmelse af 12. Maj s. A,),

konf 13. Maj s. A.

Etatsraad, Dr. med. Valdemar Lausen i Buenos Ayres har overgivet

Undertegnede, Assessor i den Kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret i

Kjøbenhavn E. F. Larsen 3 Obligationer af den Argentinske Republiks o pCts

Statspapirer, hver lydende paa Et Tusinde Patacons, i det Øjemed, at der

derfor skulde oprettes et Legat til Vedligeholdelse og Forøgelse af de af ham

til Universitetets zoologiske Museum skjænkede Samlinger af fossile Knogler

fra Platalandene , dog saaledes , at Renten af Capitalen foreløbig skal tilfalde

en af ham angiven Person, hvorhos han har bemyndiget mig til at udfærdige

den fornødne Fundats for bemeldte Legat.

I Henhold hertil har jeg i Forventning om allerhøjeste Stadfæstelse ud-

færdiget følgende

Fundats

for

• Etatsraad Dr. med. Valdemar Lausens Legat til Kjøbenhavns Universitets

zoologiske Museum.

§ 1. Renten af Etatsraad Dr. med. Lausens Legat til Kjøbenhavns

Universitets zoologiske Museum , hvis Grundcapital bestaar af 3 Obligationer

af Fondos publicos de la Republica Argentina , hver lydende paa et Tusinde

Patacons, skal, saasnart den i § 3 nævnte Rentenydende ikke længer er i

Live, anvendes til Vedligeholdelse og Forøgelse af den af Etatsraad Dr. Lausen

til Kjøbenhavns Universitets zoologiske Museum skjænkede Samling af

fossile Knogler.

§ 2. Den ovennævnte Capital overgives til Kjøbenhavns Universitets

Kvæstur for af denne at forvaltes paa samme Maade som og i Forbindelse

med Universitetets andre Legatmidler. Det er Kvæsturen tilladt at ombytte

de i § 1 nævnte Obligationer med danske Statsobligationer eller at anbringe

Beløbet efter de til enhver Tid for Anbringelsen af Umj^ndiges Midler gj ældende

Regier, saafremt dette maatte findes hensigtsmæssigt.

§ 3. Renten af Legatets Capital med Fradrag af det sædvanlige Administrationsgebyr

samt eventuelt af Depositumsgebyr til Nationalbanken udbetales

halvaarsvis i hver Ilte Juni og Ilte December Termin til Etatsraad

Dr. Lausens Pleiebarn Laila Maria Sarauw Lausen, saalænge hun lever, eller

forsaavidt hun ikke er fuldmyndig, til rette Vedkommende paa hendes Vegne.

§ 4. Efter bemeldte Laila Maria Sarauw Lausens Død bliver Renten

halvaarsvis i hver Ilte Juni og 1 1te December Termin at udbetale til den Embedsmand

ved Universitetets zoologiske Museum, til hvem det overdrages at bestyre

den Afdeling i Museet, i hvilken Etatsraad Dr. Lausens Samlinger af fossile

Knogler ere indlemmede, til Anvendelse efter bedste Skjøn i det forannævnte

Øjemed. Denne Embedsmand, der af Consistorium beskikkes til Legatets

Efor, har hvert Aar i Februar Maaned at indsende sit Eforatregnskab til

Revision paa sædvanlig Maade. Har der i et Aar ikke været Anvendelse for

Legatets hele Rente eller en Deel deraf, vil Eforus inden Aarsregnskabets

Afslutning have at indbetale det uanvendte Beløb til Universitetskvæsturen

enten som Depositum med Ret for ham til senere at disponere derover i

More magazines by this user
Similar magazines