Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

373

Overensstemmelse med Legatets Formaal eller med Tilkjendegivelse om ,

det skal anvendes til Grundcapitalens Forøgelse.

Kjøbenhavu den 30 April 1889.

Tillægsbestemmelse.

E. F. Larsen,

Da jeg efter Udfærdigelsen af foranstaaende Fundats til Forøgelse af

Legatet har modtaget endnu en Obligation af samme Art og Beløb som de

ovenfor

komme

nævnte, vil den i Fundatsens § 1 nævnte Grundcapital altsaa ialt

til at udgjøre lire Tusinde Patacons, som saaledes overgives til Universitetets

Kvæstur.

Kjøbeubavn den 12 Mai 1889.

Lautrup-Buchwalds Legat.

(Legatum Lautrupio-Bucliwaldianum.)

E. F. Larsen.

(Kvæsturens Arkiv.)

Badens Univ. Journal f. 1799 S. 20—26, Engelstofts Annaler t. Ibl2 S. 31—32,

Scheels Koll. og Stip. S. 97—98.

Ved Testameiit af 8. Jan. 1744 og Kodicil af 2L Aiig. 1750 skjænkede

Etatsraad Hans Christian Lau trup og Hustru jAnne Malene

von Buchwald til „gudelig Brug" en Kapital af 4000 Rdl. , hvoraf

3500 Rdl., der var bestemt til at indgaae under Universitetets Bestyrelse,

var fordelt saaledes, at 2000 Rdl. skulde anvendes for Trængende af

Stifternes Familier og 1500 Rdl. til „Fattige, skikkelige og flittige

Studentere". For Anvendelsen af denne Gave, der kaldes „Legatum

Lautrupio-Buchwaldianum", have Executores testamenti forfattet en

Fundats under 24. Maj 1751. Ifølge denne deles Eenten af 2000 EdL

i 4 hele eller 8 halve Portioner, af hvilke der tildeles en trængende

myndig eller umyndig Slægtning af en af Testatorerne 2 eller 3 Por-

tioner efter Omstændighederne. Begges Slægtninge have lige Adgang

til at nyde Understøttelsen, og skal „Fattigdom, Sygdom, alderdom og

andet Kors alleene viise fortrinned imellem Dem, som ere lige nær

beslægtede". De, som saaledes modtage Understøttelse, maa aarlig

producere Attest fra vedkommende Sognepræst om deres Uformuenhed

samt om deres Liv og Levned. Understøttelsen ophører, naar den

Paagjældendes Kaar forbedres, naar „nogen af slettere Kaar af familien

anmelder sig, da den første efter Directionens siigende til den sidste

overlader det hannem tilfindes", samt endelig ved „lastværdig liv og

levnet". Naar ingen af Familien melder sig, maa Understøttelsen

gives til en trængende Professorenke eller, om ingen saadan findes, til

„andre Fattige under Universitetet sorterende". Disse maa dog træde

tilbage, saasnart nogen af Familien melder sig.

at

Eenten af 1500 Edl. skal ifølge Fundatsen deles mellem 2 træn-

gende, flittige og skikkelige Studenter af Testatorernes Familie, saa-

More magazines by this user