Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

374

ledes , at „den trængende som tillige er stræbsom alletiider først

hielpes". Begges Familier have lige Adgang til at nyde Understøttelsen.

Den fulde Rente kan ogsaa tillægges en enkelt Stijjendiat af Familien,

„naar hans omstændigheder samme udfordrer, og der da tillige ingen

af familien ligenæ^r beslægtet findes". Kun den, der er immatri-

kuleret ved Universitetet, kan udnævnes. Stipendiet oppebæres i 5

Aar. Det ophører, naar Stipendiaten fører et „lastværdig liv og levnet",

samt naar det viser sig, at han ikke har „Talent til studeringer^.

Naar ingen af Familien melder sig, gives Stipendiet til 2 andre fattige

og flittige Studenter, „hvorved gierne maa refiecteres paa Professorum

egne familier, ihenseende til den omsorg, de sig for disse legata paa-

tager". Melder sig derefter en Student af Familien, maa idetmindste

den ene Lod overlades ham; melde sig 2 af Familien, skulle begge

fremmede Studenter vige. Af Studenter udenfor Familien skal den

ene være studiosus theologiæ, den anden studiosus medicinæ; den

sidste skal „Professori Botanices et Medicinæ udj deslige forretninger

— gaae til Haande".

Legatet bestyres af en Direktion, der bestaaer af 2 Professorer;

afgaaer den ene af disse, vælger den Tilbageblivende en anden, „dog

helst af Professoribus consistorialibus". Direktionen vælger Pensio-

nisterne og Stipendiaterne. I Tilfælde af, at Stemmerne staae lige,

skal „in paribus votis altiid Rectoris Magnifiui votum decidere; und-

tagen hvad studiosum Medicinæ angaar, i hvis Vall, naar vota ere

paria, votum Professoris Botanices og Anatomiæ skal decidere". Ved

^ Fundatsen er der forbeholdt Etatsraad Lautrups Arvinger Ret til at

,,foreslaae de fattige af familien, som kunde være skikkede til at nyde

endten Pension eller stipendium , hvorefter Directeurerne udvælge de

meest trængende og berettigede". Saadant Forslag finder imidlertid

for Tiden ikke Sted.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 6357 Kr. 43 0.

Af de aarlige Renter uddeles ifølge Decision af 7. Aug. 1838 **/?

til Trængende af Familien (4 Lodder å 35 Kr. 20 0. aarlig), ^7 til

Studerende (1 Lod paa 105 Kr. 56 0. aarlig).

Bilag. Nr. 1. Fundation til det Legatum kaldet Lautrupio-Buchwaldiamim

datered 24^1« May 1751.

Michael Bashalle hans Ko>u/cli(/ Maijcstcts Confercncc Baad og Deputcrcd

for de Kongelige Finanser udj Cammer- Co/Zc^/o , samt Balthasar Joliann von

Biichirald allerhøystbemelte hans Kongelig Jlagcs''^' Jiistice Baad Bodor et Professor

Mediei)i(C og Facnltatis Mediei Deeanus ved Kiøhenhafns Universitet samt

Assessor udj Consistorio , giøre hermed vitterlig : At

da afgangne Etats Raad

Hans CJiristian Laatrap og hans for ham afgangne Frue A)?ne Jlalene von

BHclurald liaver under dafo-Sde-Janaarij 1744 oprettet og effterladt sig med

Kongelig Allornaadigst bevilgning et Testamente, livorudj til gudelig brug dend

saitnna Fiire Ta sinde Rigsdtdere er legered; og vi i følge Etats Raad Lautriips

More magazines by this user
Similar magazines