Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

375

sidste Villie (»g Codicill til Exsccufores Tcslatnenll i aliiiindelig (sic!) ere blevne

andsatte saaog i særdeelished til at sørge for dette Christelige Icgafuni , det

somme paa bedste Maade ved FnyuUdion og anordning kunde stedsevarende

sees pcrpetacred.

Altsaa have vj i krafft af saadan Fuldmagt om denne Gave, som skal

kaldes legatum Lanfynplo-BHcluvaldianuni, fastsadt saa som vj og hermed fastsætte

og andordne følgende

1:

Ångaacndc CcqnMcns Beeling^ dens SiMerhed og dertil hørende.

1 : Udj afgangne Efafs Raad Hans ChrisUan Lautrups Codicill og sidste

Yillie af dato-2V^^-A}(gusti A" 1750 findes om denne Gaves deeling følgende:

se ..og endelig da der udi oftmeldte mit Testamente iklie just er meldt, hvorleedes

„med de Fiire Tusinde Bixdalers Capital til Fattige skal omgaaes , da giver ieg

„hermed min Villie tydelig tilkiende derom ; Nemlig de To Tusinde Bdlr: slud

„til Fattige Venner af min og min Salig Kones Familie employeres^ de Femten

„Hundrede Bdlr. til Fattige^ sJiikkelige og flittige Studentere^ de øvrige Fem Hun-

„drede Bdlr. skal Hr. Giese til frie disposition (: og til hans Efterkommere i

„Embedet :J overlades, jeg meener her den Aarlige Bente, som af disse trende

„Capitaler bekommes.

2: Til et hvert af disse legata have vj ladet indrette og forfærdige en

a part Protocoll, der af os hliver paginered giennemdraged. og forseigled, og i

en hver af dennem skal denne Fundation foran findes indskreven, med forklaring

hvor CapitaJen paa nærværende tiid og frembdeelis paa Rendte er udestaaende,

tillige med Copie af Obligationen; hvilket, naar forandring skeer ved

opsigelse paa en eller anden siide, stedse udj disse protocoller maa indtægnes

og de for Capitalerne havende forskrivninger stedse derudj være indførte til

ald behøvende oplysning nu og i tiiden.

3: Original Obligationen for disse 3*^^ legata paa summa Fiire Tilsinde

Bigsdaler Courant som ved Skiftet efter Etats Raad Lautrup hertil er udlagd,

samme er udgiven af Urte-Kræmmer S^' Envoldsen her i Kiøbenhafn under

d(do-W^-Junij 1735, hvilken vj ønske og beede den stedse maatte være og

forblive udj Bectoris og Professorum bevaring ved Universitetet her i byen , og

at derfore udj forommelte 3^^ Protocoller maatte meddeeles beviis ; Da denne

Capital af 4000^'^^^' med hvad derom i denne fundation stipuleres, nu og stedse

Deres Varetægt og Forsvar maatte være underlagd; for saadan Universitetets

goedhed til puhlici nytte skal ved denne fundation Vniversitetet vorde tillagd

at have og nyde ald dend fordeel, som med Testatoris sidste villie conci-

lieres kand.

4 : Skulde det i sin tiid hænde sig , at Capitalen formedelst en eller

anden omstændigheed blev opsagd og brudt, saa skal dog forsikkringerne for

do 3500: Rdlr. stedse forblive under Velbemelte Universitetets bevaring, og de

5001 (lirs forsikkring alleene overdrages og leveres til Guarnisons Kirkens Værge

og Forsvar, som tillige med Sogne-Præsten derfore til Universitetet og udj den

deres legatum tilhørende Protocol giver vedbørlig qvittering.

5 : Om og denne Capitcd i sin tiid jkke samled eller separat for aarlig

5: pC*" kand faaes udsadt, maa den for ringere, dog saa høyt muelig, udsættes,

og da omstændigheederne udj Protocollerne indtegnes, som af Beetore Magnifico

j slig paakommende tilfælde udbeedes , at verificere, saaviidt de 2*'^ legttta angaaer,

thj det 3'^''^ bliver som meldt, naar separation skeer, under Protection af

(rUfunisons Kirkens Sogne-Præst og Værge.

2:

Angaaende Directionen og hvad deraf dependerer.^ samt Jus Beprrcscntationis.

1 : Saalængo

vj , som

udvaldte Exsecufores Testatnenti efter afgangne

1 vsfafor og Frue, ere i live, forbeholde vj os Directionen alleene, og naar en af

os ved Døden afgaaer, tager den efterlevende til sig den ældste af Testatoris

More magazines by this user
Similar magazines