Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

25

Ved Siden af den Grænse for Regensbeneficiet , som

følger af

dets Forbindelse med Kommunitetsstipendiet eller af den nys givne

Regel, medfører Universitetsfiindatsens almindelige Regel om 5 Aar

som den længste Tid for Bolig paa Universitetets Kollegier, at tidligere

Plads paa et andet Kollegium kan begrunde Ophøret af Regensbeneiiciet

før Kommunitetsstipendiets Ophør. Dog kan der, naar Forholdene til-

raade det, gives Dispensation heraf af Ministeriet. Regensbeneficiet

kan ikke nydes af den, som ved den militære Stilling er hindret i

at bo paa Regensen.

Regi. 11. Febr. 1848 § 9, Stip.best. Skr. 5. Apr. 1848 (Aarb. f. 1864—71 I S. 602

ff.), Resol. 18. Juni 1870, Resol. 11. Dec. 1885 og de aarlige Finanslove.

Kons. Skr. 5. Juni 1852, UDir. Skr. 3. Marts 1832, Resol. 14. Septbr. 1833, Resol.

4. Jan. 1834, UMskr. 27. Juni 1851.

§ 49.

Med Hensyn til Adgang til Regensbeneficiet saa vel for privile-

gerede som for de øvrige Studerende, Betingelserne, hvorunder det kan

erholdes, og Maaden, hvorpaa det søges, gjælde de samme Regler, som

ere fastsatte for Kommunitetsstipendiet.

Nærmere Regler om Alumnernes Forhold og Pligter (Bortrejse

fra Regensen, Indflytning og Omflytning, den daglige Orden, Forholdet

til Portneren, Sammenkaldelsen afder m. m.) ere fastsatte af Sti-

pendiebestyrelsen.

Regi. 11. Febr. 1848 § 9 St. 2.

Forholdsregler af 8. Septbr. 1880 jfr. UMskr. 20. Okt. 1883.

§50.

Paa Regensen findes et Læselokale med Konversationsstue. Til

dette er henlagt den fornødne Brændselsforsyning af Kommunitetet.

Til Læselokalets Forsyning med Bøger og Tidsskrifter bidrager Kom-

munitetet 1000 Kr. aarlig.

For den daglige Orden i Læsestuen og for Udlaan af Bøger ere

de nærmere Regler fastsatte af Stipendiebestyrelsen.

Resol. 1. Jan. 1839, Finanslovene f. 1860—61 og 1876—77, UDir. Skr. 26.' Novbr.

1831, Bestemmelser af 14. Okt. 1881.

§ 5L

Bet paabviler en af Konsistorium ansat Læge ved Regensen, der

tillige fungerer ved Kollegierne, at tilse dem af Alumnerne og Be-

tjentene, hvis Sygdoms Beskaffenhed ikke er af den Natur, at de bør

indlægges paa Hospitalet. Han lønnes med 600 Kr. aarlig af Kommu-

nitetet. Hans Pligter ere fastsatte ved en af Konsistorium udfær-

diget Instrux. Om syge Regensalumners Kur og Pleje saavel paa

Hospitaler som udenfor de egentlige Hospitaler, se foran § 38.

Resol. 9. Juli 1831. Resol. 18. Apr. 1848, L. 25. Marts 1871 § 9, Tnstr. 18. Jan. 1845.

Universitetets Legater. ^

More magazines by this user
Similar magazines