Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

377

academiet her i Kiøbeuliaiii, jo inaatte nyde stipendium af det dertil dcstinercdc

Icyatum.

10: Udj de 2^'« Profoco/lcr ^ som for Pensionen og stipendium ere j udrettede,

maa Dircctores jndtegne dem af familien^ som melder sig for at nyde

samme legatiini i sin tiid , og give dennem beviis under dag og dafum , til

hvilket af deelene de ere jndskrevne, saadant beviis leverer vedkommende fra

sig, saasnart de virkeligen endten tiltræder Pensionen eller stipendium dog

skal inscriptionen ikke præjudicere andre af familien som kunde være af slettere

Vilkaar.

11: J almindelighed forpligte vj os og vore successores ved Directionen,

at effterkomme og at omgaaes med denne fundation og disse Icgata saaleedes

som en hver for sig det for Gud og Kongen i alle tilfælde agter at forsvare.

3:

Angaaende Pensionisterne og de dertil Berettigede, samt deres Reqvisita.

1 : De Fattige af Etats Raad Hans Christian Lautrups og Frue Anne

Malene von Buchwalds famille ere og skal være uden præference for hin anden

lige berettigede til at nyde denne Pension, og skal Fattigdom, Sygdom, alderdom

og andet Kors alleene

beslægtede.

viise fortrinned imellem Dem, som ere lige nær

2 : Da nu legatum hvoraf slige Pensionister aarligen skal nyde Rendterne

er Capital To Tusinde liigsdaler som for nærværende tiid jndbringer aarlig

Rendte = lOO^'^'^^", saa deeles denne jndkomme udj = 4: heele = eller = 8*^

halve = portioner, hvoraf Birecteurerne j følge 10^^^ §i'*'" udj den 2^*^" sect

maa tillægge en høytrængende Pensionist = 2^^ til ^^^ portioner alt effter omstændigheederne,

dog nydes slige portioner ej af en Pensionist længere, end til

dens omstændigheeder endten forbeedres, eller nogen af slettere Kaar af familien

anmelder sig, da den første effter Birectionens siigende til den sidste overlader

det hannem tilfindes.

3 : Saalænge nogen i almindelighed agter at nyde af denne Pension, saa

maa de aarligen førend pensionen dennem bliver betalt, producere for Birecteurne

den Sogne-Præstes attest i hvilket Sogn de boe eller sig opholde,

saavel i henseende til deres liv og levnet, samt vedvarende slette omstændigheeder,

og naar nogen u-myndig af familien endten Piige eller Drenge-Barn

herudj bliver lodtagen, skal deres formyndere med Præstens attest beviise, at

de effter deres Alder til Dyd og godt bliver anførdt og opdragen, da Birec-

teurne selv dereffter skiønner, hvorlænge, saavel de første som de sidste, til

slig Pension og assistence kand være trængende.

4: Naar nogen ved lastværdig liv og levnet selv giør sig u-værdig til

denne Pensions oppebørsel, maa Birecfionen uden modstand fratage den Pen-

sionisten og overlade den til en anden, dog af familien saalænge nogen til er.

5 : Een

hver Pensionist skal jmod pensionens betaling give sin qvittering

til Birecteurerne for hvad de nyde udj Protocollen som for dette legatum er

jndrettet, saafrembt Pensionisten er her tilstæde , men er hånd fraværende da

tilstilles qvitteringen ved Commissionair eller Fuldmægtig imod Pensionens

betaling.

6 : Naar ingen af Familien melder sig eller omsiider ikke meere til ere,

da maa Pensionen af Birecteurerne overlades til en Professor Enke, der samme

kunde have nødig, eller om ingen af Dem til ere, da til andre Fattige under

Universitetet sorterende , hvilke dog , saasnart nogen af Familien sig melder

resserer og ikke maa præjudicere nogen endten af den Lautrupisclie eller Buch-

waldischc Famille.

4:

Angaaende Stipendiarii, eller de dertil hcrettigede, samt deres Reqvisita,

1 : De

studentere som sig her ved Accademiet opholde , og ere af FJats-

Raad lians Christian Lautrup eller hans Frue Anne Malene von Buchwalds

Universitetets JjCgatcr. '*^

More magazines by this user
Similar magazines