Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

378

famille, skal uden jnn/crcncc være lige berettigede til dette Htlpendiuw ^ naar

de samme, formedelst anden manglende n.ssisfence kunde heliøve, og derhos

vra flittige og skikkelige, hvorlbrci DirrcUnretnd herud j haver at agte det den

trængende som tillige er stræbsom alletiidoi' først hielpes.

2 : Og , som dette Icf/alum hvoraf slige stipcndiarll aarlig skal nyde

Rendten er Capitul Fcmien Jfundredc Jiigsdl'' som for nærværende tiid

bringer aarlig Rente = 75 rdr, saa deeles denne jndkomme udj =-- 2''^'

ind-

))or-

Iioner ^ hvilke Directciirne j følge den 2*'*'" sect 10''*'

:

§>''"' maa tillægge en

stipendiarium af familien alleene, naar hans omstændigheeder samme udfordrer,

og der da tillige ingen af familien ligenær beslægtet findes udj samme omstændigheeder,

thj i saa fald maa stipendium deeles j mellem dennem begge.

3 : Jngen

i almindelighed maa nyde dette stipjendium , førend hånd udj

Universitetets Matricul er inscribcret, og siiden aarligen fra sin Privat Præccptor

kand foreviise Dirccteurcrne beviis angaaende sit liv og levnet, samt hvorleedes

hånd anvender sin tiid, og om hånd med fliid fortsætter sine studia.

Da en slig Stipendiarius af familien udj 5: aar eflfter hinanden maa nyde dette

stipendium, endten gandske alleene efter omstændigheederne som i forestaaende

2

More magazines by this user
Similar magazines