Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

381

Kunstner ogsaa nyde det flere Aar i Træk , mod at det senere i en tilsvarende

Aarrække nydes henholdsvis af en Kunstner eller Student,

4. Den Sum, som Legatkapitalen udgjør over 11 000 Kr., betragtes som en

Oplagsfond, der aarlig forøges med dens egen Rente og Overskudet af

Renten af de 11 000 Kr. Naar Oplagsfonden har naaet et Beløb af 1000

Kr. , træffer Konsistorium Bestemmelse om Legatportionens Forøgelse og

Dannelsen af en ny Oplagskapital. Efter at Rentebeløbet paa denne

Maade har naaet en passende Størrelse, kan Konsistorium derhos ogsaa

træffe Bestemmelse om Oprettelse af endnu en Legatportion.

5. Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse kan Konsistorium og det

kgl. Akademi for de skjønne Kunster i Forening vedtagne Tillæg til og

Ændringer i denne Fundats, dog Grundbestemmelserne i samme undtagne.

Kjøbenhavn, i Dødsboet efter Frøken Julia Joshua Levin

den 8 Oktober 1881.

Som executores testamenti

N. Heine, Harry Levin,

Overretssagfører. Grosserer.

Liliendahls Legat.

(Kvæsturens Arkiv.)

Jansens Beskr. S. 22, Badens Univ. Journal f. 1796 S. 96—117 og 148—62, Engelstofts

Annaler f. 1812 S. 203, Selmers akad. Tid. f. 1834 S. 265.

Dansk Konsul i Bordeaux Fred er i ch Hans s en de Liliendalil

fastsatte ved Testament af 23. Sept 1773, at en Kapital af 36 000 E-dl.

der imidlertid ved Kodicil af 7. Nov. 1774 og kgl. Resol. 12. Juli

1780 blev nedsat til 20 000 E-dl. — skulde henlægges under Univer-

sitetets Forvaltning, med den nærmere Bestemmelse, at Renten af

12 000 Rdl. skulde anvendes til Bønders Udstyr, Renten af 4000 Rdl.

til Hospitalet i Helsingør, medens Renten af de tilbageblivende 4000

Rdl. skulde være Vederlag for Legatets Administration.

Ifølge Bestemmelserne i Testamentet og Kodicillen skulle Ren-

terne af de 12 000 Rdl „aarligen anvendes til at udstyre Bønder, der

indgaae Ægteskab, hver med tredsindstyve Rigsdaler, hvortil Bønder

i Sielland stedse skulle have Fortrins-Ret'^, hvilke Bønder „ikke maae

være vornede og forpligtede til noget Hoverie, det være sig in natura,

eller saadant som de kunne befrie sig fra med Penge, men frie Bøn-

der". Øjemedet med Understøttelsen er, at den skal „anvendes af

dem til at sætte Boe med, og for at undgaae at komme i Giæld i

Begyndelsen af deres Ægteskab". Der udtales derhos i Testamentet

det Ønske, at Konsistorium vil „beskikke een og anden, der selv, i

Overværelse af Bønderne, kan kiøbe hvad de meest trænge til for at

dyrke deres Jord, eller andre Ting, som i denne Henseende kunne

være dem nødvendige". Dette er imidlertid gaaet af Brug. Under-

støttelsen udbetales nu af den af Konsistorium valgte Eforus til den

paagjældende Bonde selv. I det juridiske Fakultets Erklæring af 8.

More magazines by this user
Similar magazines