Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

HS'2

Juni 1801 gives nærmere Vejledning med Hensyn til det Spørgsmaal,

hvad der skal forstaaes ved Udtrykket „Bonde", som ogsaa, naar Ud-

styret bør ansøges og tilkjendes. I sidstnævnte Henseende bemærkes,

at Ansøgeren bør være ugift paa det Tidspunkt, da han ansøger om

Understøttelsen; selve denne kan ikke udbetales, førend han beviser,

at Vielsen er foretaget. Ansøgerne skulle fremlægge Attest om „Vind-

skibelighed, Ædruelighed, Lyst og Villighed til Arbeide". Denne Af-

delings Kapital udgjorde den. 1. Jan. 1889 33345 Kr. 70 0.

Renten heraf udgjør aarlig 1292 Kr. 14 0.

4000 Rdl. ere bestemte for „Fattighuset i Helsingøer", hvorved

ifølge det juridiske Fakultets Betænkning af 8. Juni 1801 forstaaes Hel-

singør Hospital „til Fordeel for gamle Borgere i bemeldte Bye ,

for

der, med Indkomsten af denne Capital, aarligen at underholde saa-

mange fattige Borgere, som Renten af bemeldte Fire fusende Rigs-

daler, efter den af Regenten bestemte Rentefoed, kunne tilstrække."

Denne Kapital, der nu udgjør 14 600 Kr. , blev i Henhold til Kons.

Skr. 3. Juli 1801 udbetalt til Helsingør Hospital, men er senere til-

bagebetalt. Den administreres nu sammen med de øvrige Kapitaler af

Universitetskvæsturen. De aaiiige Renter, der tilstilles Hospitalet,

udgjøre 565 Kr. 75 0. Efter det af Konsistorium og den residerende

Direktion for Hospitalet fastsatte Regulativ af 4. Dec. 1830 er der i

Hospitalet indrettet et Lokale til Pladser for tvende Personer, hvilke

Pladser benævnes de Liliendahlske Pladser. Trængende Slægtninge

af Testators Familie have fortrinlig Adgang til at erholde disse Pladser

findes ingen saadanne, belægges Pladserne med „gamle fattige Borgere

af Helsingørs By, hvilke sidstnævnte bør have samtlige de i Fundatsen

for Hospitalet befalede Egenskaber". Renten deles lige mellem Sti-

pendiaterne, efter Fradrag af 20 Kr. aarlig for hver til Hospitalet som

Grodtgjørelse for de med Husly, Brændsel og Opvartning m. m. for-

bundne Udgifter. Staaer en Plads ledig, lægges de uanvendte Renter

til Kapitalen, og den aarlige Understøttelse forøges forholdsmæssig,

dog at den aldrig overstiger 4 Kr. ugentlig for hver. Descendenterne

af Testators Arvinger Fritz de Lilliendahl og Hustru Anna Catha-

rina Hansen have, i Overensstemmelse med Nærheden af deres Slægt-

skabsforhold til Testator, Forslagsret med Hensyn til disse Pladser.

Fremgangsmaaden ved Udøvelsen af denne Ret er efter Testamentet

følgende. Saasnart Konsistorium fra Hospitalsdirektionen har modtaget

Underretning om, at en Plads er vakant, sætter det den eller de

nærmest Berettigede i Kundskab herom. Disse gjøre da, senest 4

Maaneder efter at de have erholdt saadan Underretning, for Kon-

sistorium Forslag til Pladsens Besættelse, hvilket af Konsistorium

forelægges for Direktionen. Hvis ingen for Konsistorium har anmeldt

More magazines by this user
Similar magazines