Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

2r;

m. Kollegierne.

Foruden Regenson er der ved Universitetet 3 andre, ved private

Donationer grundede Stiftelser med Friboliger for Studerende, nemlig

Yalkendorfs Kollegium, Borchs Kollegium eller Collegium Mediceum

og Elers' Kollegium. Hertil vil med Tiden komme Hassagers Kolle-

gium, se nedenfor under Afdeling IV. Hvert af disse Kollegier udgjør

en selvstændig Stiftelse, hvis Formue forvaltes paa samme Maade som

Legaternes Formue. Dog er Kommunitetet gjentagne Gange, i Følge

særegne Bevillinger, kommet dem til Hjælp, særlig ved større Bygge-

foretagender. Tillige er den af Kommunitetet vederlagte Læge ved

Regensen Læge for disse Kollegiers Alumner og Betjente.

Den længste Tid, hvori Bolig paa noget af disse Kollegier kan

nydes, er den almindelige af 5 Aar, medmindre af særlige Grunde

Dispensation erholdes. Ogsaa ved Overflytning fra et Kollegium til

et andet skal denne Grænse iagttages. Den med Hensyn til Stipendier

gjældende Regel, jfr. foran § 6, at Ingen, der har Betjening eller Plads

og Indkomster andetsteds, maa n3^de et Stipendium, gjælder ogsaa for

Kollegier; saasnart en Alumnus bliver forsørget andetsteds, maa han

forlade Kollegiet.

Konsistorium varetager Kollegiernes Bestyrelse. For hvert af

Kollegierne vælger det en Eforus blandt Professorerne til den umiddel-

bare Bestyrelse og Tilsyn. Paa hvert af Kollegierne er det nærmeste

Tilsyn med den almindelige Orden og Bygningerne overdraget en af

Alumnerne som inspector collegii. Indenfor de af de gj ældende For-

skrifter og Styrelsen satte Grænser ordne iøvrigt Alumnerne de rent

indre Anliggender ved Beslutninger, tagne paa Generalforsamlinger af

Alumnerne.

Tilladelse til at være fraværende fra Kollegiet meddeles for kortere

Tid af Eforus, for længere Tid af Konsistorium.

Ingen Alumnus maa have Nogen, der ikke er Alumnus, boende

hos sig. Undtagelse herfra er alene gjort med Hensyn til Brødre, der

ere Studenter, og kun ifølge Kontubernalens Samtykke.

Valg af Bolig sker efter Anciennetet, dog, forsaavidt der er for-

skjellige Klasser af Boliger, kun indenfor hver Klasse. Ere to udnævnte

paa samme Dag, er den ældst, hvis Plads først har været opslaaet.

Fund. 16 Juli 1595, Fund. 29. Juli 1689, Fund. 29. Novbr. 1691, Resol. 18. Apr. 1848.

Fund. 7. Maj 1788 VI § 2 Nr. 4 og 5 jfr. UMskr. 19. Apr. 1851 og Kons. Skr. 23.

Maj 1868, UDir. Skr. 3. Marts 1832, Resol. 14. Septbr. 1833, Resol. 4. Jan. 1834, Kons.

Skr. 15. Febr. 1888.

Kollegiernes Fundatser og Vedtægt.

Kons. Skr. 3. Nov. 1881, Kons. Skr. 18. Dec. 1884.

Kons. Skr. 28. Aug. 1872, Kons. Skr. 28. Marts 1878, Skr. fra Eforus for Elers'

Kollegium 19. Marts 1868.

Resol. af Eforus for Elers' Kollegium 12. Septbr. 1797 § 3, akad. Vedtægt.

More magazines by this user
Similar magazines