Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

27

a. Valkendorfs Kollegium.

§ 53.

Paa det af Rigshovm ester Christoffer Valkenclorf ved Gavebrev

af 16de Juli 1595 stiftede Kollegium findes Boliger (Eneværelser) for

21 Studenter. Foruden Fribolig nyde Alumnerne visse fælles Fordele,

saasom Haven, Læsestuen, samt et Pengestipendium (48 Kr. aarlig)

og Adgang til visse, for Kollegiets Alumner bestemte Legater. Af

Ministeriet er indtil 1000 Kr. aarlig af Kommunitetets Konto for extra-

ordinære Understøttelser til Studerende midlertidig bestemt til Alum-

nerne, jfr. foran § 33. Til Oplæg skal Eforus aarlig indbetale Renten

af den i Kollegiets Fundats bestemte Fremvæxtkapital 4590 Kr.

Denne Indbetaling er dog foreløbig standset saa længe, indtil det Laan,

der er optaget til Kollegiets Ombygning, er afbetalt og Kollegiets

Kapital derved restitueret.

Den Professorernes Distributs samt Eforus tilfaldende Andel af

Renten af Kollegiets Kapital er foreløbig frafaldet, og 200 Kr. lægges

aarlig til Kollegiets Hovedkapital, indtil Kollegiets Gjæld er tilbage-

betalt, eller indtil Konsistorium paa ny tager Kollegiets finansielle

Stilling under Overvejelse.

Fund. 16. Juli 1595, Concl. cons. 13 Juli 1844, UMskr. 30. Septbr. 1863, UMskr.

21. Apr. 1866, Kons. Skr. 16. Juli 1844, Kons. Skr. 27. Jan. 1866.

Kons. Skr. 20. Apr. 1866, Kons. Skr. 22. Apr. 1871.

§ 54.

Adgang til at erholde Plads paa Kollegiet have fattige, skikkelige

og flittige Studenter i Almindelighed. Dog iagttages det, at der saa-

vidt muligt ved Pladsernes Besættelse tages ligeligt Hensyn til alle

Hovedstudier, i Forhold til de Studerendes Antal i hvert af disse, og

at Pladserne hellere tilstaaes yngre, dertil kvalificerede Studerende end

ældre, der ere nærved Embedsexamen.

Pladserne bortgives af Konsistorium efter Indstilling af Eforus.

Skr. fra Eforus af 18. Jan. 1839 og akad. Sædvane.

§ 55.

For utilbørlig Opførsel eller Ufiid i deres Studeringer skulle

Alumnerne miste Pengestipendiet eller efter Omstændighederne udr

vises af Kollegiet. Tilladelse til at rejse bort kan meddeles af Kon-

sistorium for en Tid af indtil 12 Uger. Længere Fraværelse medfører

Pladsens Fortabelse. Under samme Straf er det Alumnerne forbudt

at holde nogen Børneskole, Drik, Gjæstebud eller noget saadant Sam-

kvem paa deres Kammer. Ligeledes skal den udvises, som udebliver af

sit Kammer om Natten, naar Paamindelse af Eforus har været frugtesløs.

Regler 24. Marts 1599, Punkter 1. Maj 1846.

4*

More magazines by this user
Similar magazines