Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

397

domme har faaet af mine Forældre, men kun en maadelig Summa Penge tor

at studere og lære hvad der passede til Handelen, hvortil jeg har appliceret

mig; og saasom jeg siden efter har erhvervet al min Formue ved min Vindskibelighed

i Handelen, saa befinder jeg mig altsaa i det Tilfælde, i Følge

Skik og Brug i Bordeaux, som ovenmeldt, at kunne frit disponere over min

Formue, efter mit Godtbefindende.

Efter disse foreløbige Anmærkninger er det min Hensigt for nærværende

Tid at bestemme mine Legater og Stiftelser i mit kiære Fædreneland til Sex

og tredive Tusinde Rigsdaler Dansk Courant Myndt, for at anvendes saaledes

som jeg nu skal forklare.

Følgeligen giver og testamenterer jeg til det høiædle og høiærværdige

Consistoriiun ved det Kongelige Universitet i KiøJ)enhavn, foruden hvad jeg

herefter skulde testamentere samme til Udførelse af de Fimdationer^ som jeg

agter at gjøre, mit Bibliotheque^ for at foreenes med Universitetets offentlige

BihliotJiefjiie, hvilket Consistorium ville have den Godhed at opsætte i særskilte

Skabe, der skulle gjøres paa mit Stervboes Bekostning, paa hvilke man skal

sætte denne Paaskrivt : Ex donatione LilUendaJdiana, og oven over disse Skabe

skal mit Portrait sættes, hvilket jeg vil sende bemeldte Consistorium tilligemed

bemeldte mit Bibliotheque, og over samme skal forfattes et Catalogus

efter Format-Ordenen, og som skal vedhæftes mit Testament, hvilket jeg vil

skal trykkes og offentliggiøres, paa det at man kan vide min Meening.

Jeg giver og testamenterer Fire tusende Rigsdaler Dansk Courant Myndt

til Fattighuset i min Fødebye Helsingøer^ som jeg bestemmer til Fordeel for

gamle Borgere i bemeldte Bye, for der, med Indkomsten af denne Capital,

aarligen at underholde saamange fattige Borgere, som Renten af bemeldte

Fire tusende Rigsdaler, efter den af Regenten bestemte Rentefoed, kunne

tilstrække. Jeg beder følgeligen de Herrer i Consistorium at udsætte bemeldte

Capital af Fire tusende Rigsdaler, ifald saadant ikke skulle være skeet af mig

i levende Live, og det paa første Prioritet i frit Jordegods, for at udbringe

en Bevenue af fire til fem ^yro Cento, hvilken Bevenue skal hæves og imodtages

aarligen af Inspecteuren udi bemeldte Hospital, som derfor skal give sin

Qvittering til Consistorium. Og for desto bedre at betrygge Varigheden af

denne Fundation, giver jeg ligeledes bemeldte Consistorium Rettighed til at

foreslaae for Directionen over bemeldte Hospital nogle Candidater^ der i Følge

Indretningen kunne være antagelige, iblandt hvilke Directionen over bemeldte

Hospital skal have Rettighed til at vælge dem blandt samme, som bør indtræde,

og i Tilfælde af at een af de LilliendaJdske Pladser skulle blive ledig,

skal Inspecteuren strax underrette Consistorium derom, paa det at samme kan

foreslaae nogle nye Candidater til den ledige Plads ; og disse Pladser skulle

kaldes de LilUendahlske Pladser.

For at befordre Ægteskaber imellem Haandværksfolk og Konstnere i

mit Fædreneland, giver og testamenterer jeg Ti tusende Rigsdaler (stedse

Dansk Courant Myndt), hvoraf Indkomsterne skulle tiene til aarlig at udstyre

Haandværkere med eet hundrede Rigsdaler til hver, der ikke maae udbetales

til dem, førend de have beviist at Vielsen er skeet; Jeg vil at der til bemeldte

Ægteskaber skal vælges fornemmeligen : Kleinsmede, Snedkere, Skoemagere,

Hattemagere og Instrumentmagere. Jeg vil ogsaa at de, der ønske at profi-

tere af denne Fundation, skulle viise Consistorium Beviser paa og Attester

om deres Duelighed i deres Profession, og om deres gode Opførsel. Derefter

skulle de Personer, som de Herrer af Consistorium behage at vælge, anvende

den ovenfor bestemte Medgivt til at forsyne sig med det fornødne Værktøy;

Men for at forekomme at de ikke skulle anvende samme til andet Brug,

beder jeg de Herrer i Consistorium at lade for dem kiøbe, ved en Mand, som

de dertil beskikke, i Overværelse af bemeldte Haandværkere, for at udsøge

Værktøyet, de omtalte Redskaber, og hvad der kan være nødvendigt til deres

Professioner.

For ligeledes at biedrage til Agerdyrkningens Fremme i mit Fædreneland,

giver og testamenterer jeg en Kapital af Sexten tusende Rigsdaler Dansk

Courant^ hvoraf Indkomsterne eller Indtægterne, eftersom de paa den Tid

More magazines by this user
Similar magazines