Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

399

de Personer, der fra Aar til Aar skulle blive deeltagende i mine Fundafloner

man skal ligeledes deri indføre de respectlve Directioners Qviteringer, det være

sig for en Capifal, eller for Indkomster eller Indtægter, saavelsom ogsaa deres

Qviteringer, der deeltage i de andre Fund( tfIoner, skrevne med deres egne

Hænder; Og for at forebygge de Hindringer, der kunne møde i Henseende

til dem, der ikke maatte være i Stand til at skrive en Qvitering i vedbørlig

Form; eller til dem, der ere saa langt borte, at de, af den Aarsag, ikke selv

kunne qvitere, skal der forfattes trykte Formularer til Qviteringer, neden

under hvilke Partk'tpanternc skulle skrive deres Navne, og lade Rigtigheden

af deres Underskrivt attestere af tvende troværdige Personer; saasom jeg vil

at Pengene ikke maae leveres uden til Ihændehaveren af Qviteringen, der

skal være forpligtet at forevise samme i Consistoriefs Comptoir\ og Admini-

strafenrerne for dette Comptoir skulle være forbundne til hvert Aar at forelægge

Consistoriet en Fortegnelse over disse Pensioner^ paa samme Maade og

i samme Orden, som iagttages ved de andre Legafa, som Consistoriet ligeledes

administrerer. Jeg beder Consistoriet at lade trykke paa min Bekostning og

Ord for Ord dette mit nærværende Testament tilligemed en troe Oversættelse

deraf i det Danske Sprog, og at uddeele samme uden Bekostning paa det at

alle vedkommende kunne underrette sig om mine Hensigter, saavelsom ogsaa

paa det at de Personer, der i Følge deres Forfatning have Rettighed til at

giøre Paastand derpaa, kunne sættes i Stand til at fremstille sig for Consi-

storiet for at tage Deel i mine Fttndationer.

Og saasom jeg allerede i Forveien havde underrettet Consistoriet om,

at jeg ikke havde i Sinde at giøre de ovenmeldte Legater, være sig til sammes

Fordeel eller i mit Fædreneland, af de Bevæggrunde, som jeg har forklaret,

uden under det udtrykkelige Vilkaar, at det heele Corps af bemeldte

Consisforium, ville, under Opsigt af det Danske CaneeUie, antage samme, og

at det, efter at have taget en moden Beslutning, der indeholder bemeldte

Consistorii ovenmeldte Antagelse og Samtykke, skulle være forpligtet og personligen

ansvarlig for Udførelsen af mine Dispositioner i Hensyn til mit nærværende

Testament, hvortil jeg skal sende dem et Udkast; og at der, naar

bemeldte Beslutning var vedbørligen underskrevet og forsynet med alle autlientiske

Formaliteter, skulle tilsendes mig et troeværdigt Instrument deraf, paa

det at jeg kan være forvisset om, at bemeldte Consistorium vil lade det være

sig magtpaaliggende, at bringe bemeldte mine Fundationer i Udførelse, tilligemed

de andre Gaver, der indeholdes i dette mit nærværende Testament, paa

det at samme kan være fast og varigt for bestandig og til evig Tid, uden

deri at giøre den mindste Forandring, da jeg har forud underrettet samme

om, at jeg, uden denne Forpligtelse og personlige Løvte fra bemeldte Consistorii

Side, ikke skulle have giort de bemeldte Gaver og Fundationer : Saa

have disse Herrer, i Følge deraf, havt den Godhed at sende mig (tilligemed

den af Hans Majestæt Kongen af Dannemark mig forundte Bevilling, indeholdende

Frietageise fra alle Slags Afgivter samt ordinære og extraordinære

Paalæg, af hvad Navn nævnes kan, protokolleret og forsynet med alle Formaliteter,

under dato femte November Aar eet tusende syv hundrede to og

halvfierdsindstyve) den bemeldte Beslutning, som opfylder mit Øiemeed og

betrygger mig Udførelsen af mine Hensigter; og af denne Beslutning, der er

skrevet paa de to tredie Deele af en Side af et Ark Middel-Papir, dateret

Kiøhenhavn den syv og tyvende April Aar eet tusende syv hundrede to og

halvfierdesindstyve, underskrevet af tretten Medlemmer af det bemeldte Consistorium^

haver jeg her vedlagt een af mig attesteret Copie for at beholde

Originalen til at blive indsluttet i nærværende mit Testament. Jeg paalægger

udtrykkeligen mine herneden nævnede Arvinger, at udlevere og til-

føie til dette nærværende Testament, Originalen in foraf bemeldte Beslutning,

for at hæftes derved og udfærdiges tilligemed bemeldte mit nærværende

Testamente.

Og efter at have nu sørget for det der laae mig meest paa Hierte i

mit kiære Fædreneland, og da jeg er forsikret om at Consistoriet haver antaget

samme, staaer nu intet andet tilbage for mig, end at giøre nogle partikuliere

More magazines by this user
Similar magazines