Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

401

den Sum))}a tyve tusende Livres i Penge, tilligemed alle de Løsøre, Møbler

og andre Effekter, uden Undtagelse, der møblere de forskiellige Værelser

i det lieele bemeldte Hims, hvor jeg for nærværende Tid boer, og som jeg

har kiøbt til ham: dog med Undtagelse og Forbeholdenhed, som jeg reserverer

mig ikke at være indbefattet i bemeldte Legnt', en Sæng, hvori jeg ligger,

med tilhørende Halmdyne, Fiærdyne, tvende Matrasser, tvende Hovedpuder,

Sommer- og Vinter-Tepper af Bomuld og Uld, blaat Damastes Sengedække,

samt Sænge-Gardiner af blaat Canielot moiré, en Comode af Nøddetræe; en

Lænestoel med udskaaren Fløyel; sex Stoele med blaat Damastes Overtræk;

et Hiørnebord med tilhørende Marmor-Plade ; det grønmalede Skab, som staaer

paa høire Haand, naar man kommer ind i Cabinettet Sønden for det Værelse,

hvori jeg ligger; det Nøddetræes Skriverpult; det Fyrretræes Chatol; den

med blaat Damast overtrul^ne Sofa; hvilket altsammen staaer i bemeldte

Cabinet; Tillige forbeholder jeg mig udtrykkeligen det myntede Guld og Sølv;

alt Sølvtøyet, Pretiosa, Documenterne og Papirerne, der findes i bemeldte

ovenfor reserverede Skabe og Chatoller; selv dem, der maatte findes i det

Skab, der er giort fast i Muuren, o^ som staaer i det lille Kammer, der

ogsaa bruges til (Jcihinet, Norden for det bemeldte Værelse, hvori jeg ligger.

Ligeledes forbeholder jeg mig alle mine Gangklæder, Skiorter og andre Sager,

der kunne henhøre til og udgiøre min Garderobe. Alt det øvrige af de andre

Effekter, hvori samme endogsaa maatte bestaae og som er eller maatte fore-

findes i bemeldte Huus, paa den Tid jeg ved Døden afgaaer, skulle tilhøre

bemeldte Herr Forrestier og være indbefattet i det nærværende Legat. Ligesom

jeg ogsaa giver og testamenterer til bemeldte Herr Forrestier otte Skeer,

otte Gafler, to Ragout Skeer af dem, der ere i mit Huus i Preignac, en lille

Theepotte, tvende Lysestager og en liden Sukkerskaal, alt af Sølv, Det er

imidlertid min Meening, at bemeldte Herr Forrestier ikke skal kunde giøre

Paastand paa bemeldte Legata^ undtagen forsaavidt som han skulle være hos

mig da, og paa den Tid, naar jeg ved Døden afgaaer; Thi dersom han skulle

forlade mig, da skal bemeldte Legata være ugyldige og uden Kraft; og i

bemeldte Tilfælde skal han ikke kunde fordre andet, end det bemeldte Huus

tilligemed de Forøgelser og Forbedringer, som jeg har anvendt derpaa. Jeg

vil at bemeldte Herr Forrestier ikke skal kunne kræve Betalingen af den

ovenmeldte Summa tyve tusende Livres, førend eet Aar efter min Død, ifald

min Stervboes Forfatning ikke tillader at betale samme før; men jeg vil at

Renten a fem pro Cent skal uden nogen Afkortning betales ham deraf for

den Tid, han saaledes maae vente. Og ere de bemeldte Legata saaledes

skienkede bemeldte Herr Forrestier for de gode og behagelige Tienester, som

han har viist mig, viser mig dagligen, og som jeg haaber han vil vise mig

for Eftertiden; for hvilket alt at bevise jeg dispenserer og frietager ham.

Jeg giver og testamenterer til min Fuldmægtig i Preignac, ved Navn

Lassus, den Summa Sex hundrede Livres, at betales ham eet Aar

Død uden Renter. Jeg giver og testamenterer til min Postillon^

efter min

ved Navn

Jean, en lige Summa af Sex hundrede Livres, at betales ham eet Aar efter

min Død.

Jeg giver og testamenterer til min Kokkepige, ved Navn Marie, tre

hundrede Livres. Videre giver og testamenterer jeg til min Tienestepige, ved

Navn Jeannette, dobbelt Løn for et heelt Aar, forudsat at bemeldte min Fuldmægtig

og mine andre herovenfor nævnede Domestiquer ere i min Tieneste

paa den Tid, jeg ved Døden afgaaer.

Jeg giver og testamenterer til alle mine øvrige Slægtninger af hvad

Linie eller Stamme de og maatte være, og som giøre Paa stand paa Arverettighed

efter mig, og til enhver af dem, fem Sols og en Pung; hvorved jeg

indsætter dem til mine particuliere Arvinger.

Og til Overskuddet og det øvrige af al min Formue rørlig og urørlig,

Guld, Sølv, Billets, Adkomst-Breve, Papirer, Rettigheder, Fordringer, Beviser

og Actier, af hvad Navn i Almindelighed nævnes kan, hvori ogsaa det heele

bestaaer eller maatte bestaae, indsætter, udnævner og beskikker jeg, til at

hæve det heele, til mine generelle og universelle Arvinger Madame Anna

UmyerBitetets Legater. 52

More magazines by this user
Similar magazines