Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

402

CafJiarina Ihoififien min Niece og hendes Mand Herr Friclerirh Fr/fz, og det

begge tilsammen og i Foreening; forbydende udtrykkeligen bemeldte mine

fjerifrelle Ai'vinger al Afkortning af Quarta Falcidin og Trchclliana og andre;

og vil at de saaledes skulle være foniøiede.

Endeligen kasserer, tilbagekalder og annullerer jeg alle andre Testamenter,

Codiclller, Donationer og andre J)ispositioner for Døds Skyld, som jeg

før dette kan have giort, og vil at dette nærværende eene skal gielde; og

at dersom det ikke kan gielde som Testament, det da skal gielde som Codiril,

Donation eller anden Disposition for Døds Skyld, paa bedste Maade skee

kan efter Lov og Ret samt Skik og Brug. Dog med Forbehold at kunne

lægge til og tage fra ved seenere Codlclller^ eftersom jeg maatte finde for

godt; og efterat have dlctcref nærværende mit Testament, og ladet samme

skrive ved en troe og paalidelig Person, haver jeg læst og atter læst samme,

ladet det læse og atter læse; og efterat have fundet det overeensstemmende

med min Villie, har jeg underskrevet samme til Slutning, og neden under

enhver Side; skrevet paa tre Ark stemplet Papir i Bordeaux den tre og

tyvende Septemher Aar eet tusende syv hundrede tre og hah^erdsindstyve.

Underskrevet: llanssen de LllllcndaJil Testator, approberende som ovenmeldt.

Beg Istreret og protocoUeret i Bordeaux den 20 Martii 1779 P 12. V'^ art.

1. modtaget i Capital og 8 Sols pr. Livres; nemlig 70*" for Begistrering 70*"

for Brotocollatlon for ethvert af de Legata, der ere giorte til Herr og Jomfrue

Frlderlch og Marie Hanssen, for dem til DH^'^'" Conrad llanssen og Forrestler

og for Bibllotlieqtie Legatet allene til Conslstorlet i Kløbenhavn; 56* for det

til Nissens Kone, 8*" 8'' for det til Lassus^ 4*" 4*'' for det til Kokkepigen Marie

og 70*" for Arvingers Indsættelse, i Følge den 1 prC^ som inden 6 Maaneder

efter Dødsdagen skal svares til Contolret, hvor Eiendommen er beliggende,

under Straf af det tredobbelte, Summa af heele Indtægten Fem hundrede og

otte og halvtredsindstyve Livres tolv Sols, underskrevet Angehert paa 31. Baudoiiins

Vegne.

Bemeldte vedheftede DeclaraUon lyder saaledes:

Vi underskrevne Medlemmer af Consistormm ved det Kongelige Utnversltet

i Kiøhenhavn, erklære paa Begiæring af Herr de LllUendahl, Kongelig

Dansk Consul i Bordeaux, at vi herved forpligte os, saavel for os, som for

vore Efterkommere i Conslstorium, at paatage os Bestyrelsen af hans Legater

bestemte til offentlig Brug i Følge de Artikler af hans Testament, hvoraf han

har meddeelt os en Copie, saasnart som den eller de ved hans Testament

indsatte Curatorer oversende os de deri ommeldte Fonds, derpaa at uddeele

de Summer som paa andre Maader ere bestemte, at sætte det øvrige paa

Renter paa de sikkreste Hypotheker, som kunne haves, at uddeele Renterne

efter hans Disposition, uden deri at giøre den ringeste Forandring og at vaage

over de omhandlede Capltalers Vedligeholdelse med samme Troeskab som

Conslstorlet hidindtil har viist, siden Universitetets Oprettelse i Henseende til

andre meget betydelige Legater, som have været samme betroede, paa det at

Herr Consulens Fundation kan være og forblive uryggelig, Kiøbenhavn den

27^1« April 1172, saaledes underskrevne, P Kolmlg, (*) C. B. Hudsr/aard, (**)

s. KofodstneJcer, (***) s, s stampe, (****) Kratzensteln, Bottholl, Kali, B. Møllmann,

Jlorrehort, (f) huhner, C. F. WadsÅiær, B. Subbellt, (f-f) Allée; fft) Og

in marglne saaledes underskrevet Hanssen de LllUendahl, ne varletur.

Slutnings Acten lyder saaledes

I Dag den tre og tyvende September Eet tusend syv hundrede tre og

halvfierdsindstyve Formiddag, compareredc for underskrevne Kongens Raad

Notarlus i Bordeaux og i Overværelse af nedennævnte Vidner Herr Frlderlch

(*) o: Holmi' (**) o: Studsgaard (***) o: P. Kofod Anker (****) o: H. Stampe

o: C. Hee.

(t) o: Horrebow (ff) o: B. G. v. Obelitz (fff)

More magazines by this user
Similar magazines