Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

403

Hanssen de LilUenclahl, Adelsmand, Hans Kongelige Danske Majestets Consul

i Bordeaux, boende i denne Stad uden for Porten Tourny i Meenigheden

8^ Seurin, Som foreviiste os bemeldte Notarius og bemeldte Vidner nærværende

Bocument giennemdraget med et lille grønt Baand, forseglet paa syv

Steder med rødt Lak, og erklærede at Indholdet af bemeldte Document saaledes

sluttet og forseglet er hans Testament og sidste Villie, som han har

ladet skrive paa tre Ark stemplet Papir ved en troeværdig og paalidelig

Person, at han har dateret samme, underskrevet det ved Enden og neden

under hver Side, at han vil og har besluttet at bemeldte hans Testament

skal exeqveres efter dets Form og Indhold i Overeenstemmelse med Lov og

Sædvane, hvorpaa han forlangte Aet over denne hans Underskrivt, som blev

bevilget; saaledes passeret i Bordeaux uden for Porten Tourny i Forstaden

Meenigheden Saint Scurln i et Værelse paa første Etage i det Huus, som

bemeldte Herr Hanssen beboer, der har Udsigt mod Vesten til Alleen Cours

Tourny; I Overværelse af bemeldte Vidner, som ere Herr Jean Lagarde

Mester Hiulmager, Herr Joseph Blanchet Mester Sadelmager, Herr Jean Gautier

Sadelmager, Dominique Dufour Sadelmager, Herr Jean Gabriel Bartlielemy

Maler og Herr Francois Guilberi Maler, boende allesammen ved bemeldte

Allee Cours Tourny Meenigheden Saint Seurin, til Vitterlighed, alle over tyve

Aar gamle, hvilke have underskrevet tilligemed bemeldte Herr Testator og os,

saaledes underskrevet Hanssen de Lilliendahl Testator, Jean Lagarde jeune,

Joseph Blanchet, Gautier, Dominique Dufour, Jean Gabriel Bartlielemy^ Guilbert

og Brun Notarius.

Begistreret i Bordeaux den 20^^^ Marts 1779, modtaget 14 Sols under-

sJu'evet Angébert.

Aabnings Forretningen lyder saaledes

I Dag den tyvende Martii Eet tusende syv hundrede nie og halvfierd-

sindstyve i Bordeaux i vort Hotel comparerede for os Joseph Sébastien de

Laroze Kongens Paad i hans Conseiller og i Parlamentet i Bordeaux Prcsidial

Præsident, Lieutenant General i la Senechaussée i Guienne, Conservateur af de

Kongelige Privilegier for Universitetet i Bordeaux, Kongelig Prevot de Lombriere,

hvorhos Jean Qouroncaii Greffier førte Pennen, M' Lafon Procurator

ved dette forum og for Herr Fritz de Lilliendahl, Adelsmand, Hans Kongelige

Danske Majestæts Consul, hvilken udsagde, at da hans Principal er interesseret

i at kiende de testamentarisJce Dispositioner, som ere optegnede i det af Salig

Herr Friderich Hanssen de Lilliendahl Adelsmand sluttede Testament, har han

ved Stevning af Dags Datum udstædt ved Vallance Huisier indvarslet M^ Brun

Notarius i Bordeaux og de Herrer Lagarde og Blanchet til at møde i Dag

for os i vort Hotel Klokken nie Formiddag, nemlig bemeldte Brun for at

fremlægge bemeldte Testament og bemeldte Lagarde og Blanchet for at agnoseere

og ratihabere de af dem tilsatte Underskrivter i Egenskab af Vidner

neden under formeldte Acts Slutning, og saasom det berammede Klokkeslet

er udløbet uden at bemeldte Lagarde og Blanchet have indfundet sig, reqvi-

rerer fornævnte Lafon Falsmaal og at vi for at fremme hans Paastand vil

skride til Aabningen af bemeldte Testament, som bemeldte Brun fremlægger

for os, underskrevet Lafon, Hvorpaa vi have dømt i Falsmaal bemeldte

Jjugarde og Blanchet, som ikke comparerende til den paastevnte Time ei heller

til Klokken ti, indti hvilken Tid vi have forventet dem, til Paastandens

Fremme bevilge Aet over, at bemeldte Brun har fremlagt for os det af

bemeldte Salig Herr Hanssen de Lilliendahl sluttede Testament giennemdraget

med et grønt Baand, forseglet med 7 Segl paa rødt Lak, hvis Slutnings Aet,

dateret den tre og tyvende September Eet tusende syv hundrede og tre og

lialvfierdsindstyve, er underskrevet Hanssen de Lilliendahl Testator, Jean

Lagarde den yngere , Joseph Blanchet, Gautier, Jean Gabriel Barthelemy,

Dominique Dufour, Guilbert og Brun Notarius, og efterat have befundet bemeldte

Segl heele og uforandrede have vi skridet til Aabningen af bemeldte

Testament, hvilket fandtes skrevet paa Ti og tre og tyve Linier paa det

51*