Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

28

§ 56.

Inspektor vælges af Alumnerne under Efori Approbation. For

de hermed forbundne Forretninger er der ved Fundatsen tillagt ham

et Tillægsstipendium af V2 Portion; men som Levning fra den Praxis,

at den ældste Alumnus altid var Inspektor, har det været Brug, at

denne oppebærer Tillægsstipendiet , selv om en anden vælges til In-

spektor, hvorved dog dennes E-et til at gjøre sit Krav gjældende ikke

er ophævet. Paa Grund af Kollegiets slette økonomiske Forfatning

har dette Tillægsstipendium imidlertid ikke i længere Tid været ud-

betalt. Inspektors Pligter ere nærmere bestemte ved en af Eforus

fastsat Instrux.

Fund. IG. Juli 1505, Regler 24. Marts 1599, UMskr. 12. Oktbr. 1848, Concl. cons.

13. Juli 1844.

§ 57.

Kollegiets Kapital udgjorde den 31. Dec. 1888 49 200 Kr.; af

Legaternes Overskudsfond ydes et aarligt Tilskud af 150 Kr. til dets

Læsestue. Om de til Kollegiet knyttede Legater: Obelitz', Riisbrighs,

Smiths, Stampes, Eskildsens og Albertis Legater se nedenfor under

Afdeling IV.

Kons.\Skr. 8. Marts 1883.

b. Collegium Mediceum.

§ 68.

Paa det af Assessor i Højesteret samt Professor i Medicin og

Filologi Oluf Borch ved Fundats af 29de Juli 1689 stiftede Collegium

Mediceum findes Boliger (hver indeholdende 2 Værelser) for 16 Stu-

derende. Foruden Fribolig nyde Alumnerne visse fælles Fordele,

saasom Haven, Læsestuen, det store Auditorium, samt et Pengestipen-

dium og Adgang til nogle, for Kollegiets Alumner bestemte Legater.

Stipendiet udgjør for Tiden 80 Kr. aarlig; heri fradrages 24 Kr. aarlig,

som af Eforus udbetales til Portneren. Fra gammel Tid have Uni-

versitetspedellerne Ret til at modtage af hver Alumnus ved Distributsen

2 Mark 2 Sk. og Portneren 3 Mark af hver Portion (nu henholdsvis

11 Kr. 32 0. aarlig til hver af Pedellerne og 32 Kr. aarlig til Port-

neren). Indtil videre udredes disse Beløb af Kollegiets Kasse uden

Afkortning i Stipendiaternes Portioner.

Under Kollegiets Kapital er indbefattet en Tilvæxtkapital , der

udgjør 10625 Kr. Renten af denne indbetales hver Termin til Kolle-

giets Bikonto i Legathovedbogen. Hvert 10de Aar forenes Bikontoen

med Hovedkapitalen. I Mellemtiden tilfalder dens Rente Profes-

sorernes Distributs, der desuden oppebærer Renten af 2125 Kr. (med

82 Kr. 34 0. aarlig). Eforus nyder et Vederlag af 41 Kr. 16 0. aarlig.

Fund. 29. Juli 1689, Resol. 14. Juli 1850, Concl. cons. 29. Juni 1836.