Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

406

For desto l)edre at sætte sammes Udførelse i Sikkerhed er det haus

Villie og Beslutning, at hans Arvinger og deres Børn og Descendenterc til

evig Tid skal kunne faae Kundskalj derom, og at der hvert Aar af de Herrer

i Consisforid og af de Herrer ved Hospitalet i Ikhinrjøer^ skal leveres dem

en Fortegnelse, indeholdende Navnene af de forskiellige Personer, som deraf

drage Fordeel, tilligemed een af dem vcrlticeret Copie af de dem i denne

Anledning givne Qviteringer; bedende de Herrer i Consistoricf og de Herrer i

Hospitals J)ir('rtloncn, ikke saameget at tilregne disse Forsigtigheds Kegler

til nogen Mangel af Tillid paa hans Side, som til det Ønske at giøre sit

Minde varigt hos sine Arvingers Desccndenki'C og at opmuntre dem til at forøge

hans Gavmildhed, og at opfylde det Maal, som han havde foresat sig;

saafremt han ikke selv skulde kunne giøre det meJens han lever.

Saasom nu Indtægterne af de bemeldte Fundationer, der efter bemeldte

Herr Jlanssenn Død vare reserverede til Fordeel for Herr Friderich Hanssen

hans Brodersøn, Marie Elisabeth Ilanssen, og Jiistine Hanssen, Herr Nissens

Hustrue, hans Broderdøttre, formedelst de ovenfor forklarede Afkortninger

befindes nedsatte til de Renter eller Indtægter, der kunne udbringes af atten

tusende Rigsdaler, i Stæden for Renten eller Indtægterne af tredive tusende

Rigsdaler, der fra først af vare bestemte til de i bemeldte Testament anordnede

particuliere Fundationer ; saa er det bemeldte Herr Hanssens Villie og

Beslutning ved dette Oodicil at Renterne eller Indtægterne af de bemeldte

atten tusende Rigsdaler skulle efter hans Død tilhøre Friderich Hansson^ hans

Brodersøn, og Marie Elisabeth Hanssen, hans Broderdatter, og at de, saalænge

som de leve, skulle nyde samme betalte fra hans Arving Herr Fritz, til hvem

samme i bemeldte Tid skulle udbetales af de Herrer i Consistoriet, eftersom

de have lovet, og som skal være forbunden til at besørge samme incasseretj

deele dem imellem dem og tilstille dem samme efter at han har modtaget dem.

For at supplere for hans Niece Madame Justine Hansscn, Herr Nissens

Hustrue, den Andeel af bemeldte Indtægter, som hun paa denne Maade bliver

berøvet, er det bemeldte Herr Hanssens Villie og Beslutning ved dette hans

Codicily at hans Arvinger, bemeldte Herr Frits og Hustrue Catharina Hanssen^

skulle, fra hans Dødsdag at regne, være forpligtede til at betale hvert Aar

til bemeldte Madame Justine Hanssen To hundrede Rigsdaler i Pension saalænge

som hun lever.

Det er hans Villie og Beslutning, at det Legat, som han har bestemt

Marie iJarballade, af den Summa nie hundrede og femten Livres paa den eene

Side, som hun skylder ham, og paa den anden Side af tolv hundrede Livres,

der skulle betales hende efter de Udtryk og paa de Vilkaar, der ere forklarede

i bemeldte Testament, bliver gandske og aldeeles udslettet og ophævet,

undtagen at han giver og testamenterer hende, for hendes Livstid Nydelsen

af den bemeldte Summa nie hundrede og femten Livres, som hun skylder

ham, hvilken Summa bemeldte DarbaUade, eller hendes Arvinger, skulle være

forbundne til at betale efter hendes Død, nemlig Sex hundrede. Livres til

bemeldte Herr Hanssens Fuldmægtig udi hans Huus i Freignac, ved Navn

Jjassus, som bemeldte Herr Hanssen giver og testamenterer ham over og foruden

hvad han ellers har givet ham ved sit Testament; og de øvrige tre

hundrede og femten Livres til Marianne, Datter af en Skoeflikker ved Navn

Lenis, og forhen Tienestepige hos bemeldte Herr Hanssen, men som nu er

flyttet til sin Fader; samt til en anden Marianne, der nu tiener hos bemeldte

Herr Hanssen i hans Huus i Freignac, hvilke han giver og testamenterer den

ovenmeldte Summa tre hundrede og femten Livres, for at deele samme imellem

sig i lige Deele, efter bemeldte Harballades deres Tantes Død; af hvis

Arvinger saavel den bemeldte Marianne og den anden Marianne, som den

bemeldte JjUSSus, skulle kunne fordre den ovenmeldte Sununa nie hundrede

og femten Livres, hver for sin Andeel, i Følge bemeldte Harballades udstædede

Obligation, som hans Arvinger, bemeldte Herr Fritz og Catharina Hanssen,

skulle være forpligtede til at udlevere dem efter hendes Død, saasnart som

de forlange det.

Det er hans Villie og Beslutning, at det Sølvtøy, som han har skiænket

More magazines by this user
Similar magazines