Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

407

Herr Forestier ved bemeldte sit Testament, skal af ham tages af det, der

findes i lians Hnus i Bordeaux^ istedet for at han skulde have taget samme

af det, der findes i hans Huns i Preignac.

I Betragtning af de her ovenfor giorte Forandringer i de Legater, der

indeholdes i bemeldte Testament af bemeldte Dato tre og tyvende September

Aar eet tusende sj^v hundrede tre og halvfierdsindstyve, til Fordeel for bemeldte

Darhallade, vil han, at hun skal være frie og løs fra den hende ved

bemeldte Testament paalagde Forpligtelse, at give hans gamle Kokkepige, ved

Navn Jeannon, Logis og Underholdning, eftersom nu bemeldte Herr Fritz og

hans Hustrue Madame Catharina Hanssen blive forpligtede at sørge derfor.

Bemeldte Herr Hanssen paalægger udtrykkeligen ved dette Codicil sine

Arvinger, bemeldte Herr Fritz og 3Iadame Catharina Hanssen, at efterlade

ved deres Død den heele Fordeel af hans Efterladenskab, uden mindste

Afdrag af nogen qiiarta, som han forbyder dem, til de Børn, der ere fødte

eller skulle fødes af deres Ægteskab, hvilke han substituerer dem, eller til den

iblandt Børnene af bemeldte Ægteskab, som de maatte behage at udvælge.

Han vil end videre at hans Testament af bemeldte Dato, tre og tyvende

September Aar eet tusende syv hundrede tre og halvfierdsindstyve, skal efterkommes

i alt hvad der ikke er bleven forandret og rettet, i Overeensstemmelse

med sammes Form og Indhold; saasom samme formedelst de Forandringer,

de indeholdes i nærværende Codicil, indeholder hans frie, bestandige

og sidste Villie ; hvorover, saavelsom over alt det foregaaende, bemeldte

Codicillant Herr Hanssen har rekvireret Aet; og vi bemeldte Notarius haver i

Overværelse af bemeldte Vidner, forelæst og atter forelæst bemeldte Herr

Hanssen nærværende Codicil, hvorpaa han erklærede, at det indeholdt hans

Villie og at han vedblev samme. Saaledes passeret i Bordeaux i et Værelse

oppe i første Etage i Forsiden af bemeldte Herr Hanssens Huus, beliggende

udenfor Porten Tourny, Meenighed Saint Seurin, hvor bemeldte Herr Hanssén

var siddende paa en Stoel, i Overværelse af bemeldte Vidner, der ere Herr

jM} Guillaiime Forest forhen værende Kongens Raad og Herr General Procureurens

Substituerede boende i Bordeaux i Gaden du Loup, Meenighed Saint

projet, Herr Just Johan von Hemert Handelsmand boende aux Chartrons i

Saint Bemg^s Meenighed; Herr Thomas Picard forhen værende Kongelig

Mægler boende aux Chartrons i ovenmeldte Saint Bemy^s Meenighed; Herr

Jean Degranges de Beaujeamy Borger i Bordeaux og der boende i Gaden de

la devise, Saint Mexans Meenighed; og Herr Jean Lagarde Hiulmagermester

boende i Forstaden, Saint Seurins Meenighed, som de hertil reqvircrede Vidner,

allesammen over tyve Aar gamle i Følge deres egen Forklaring; og som

undertegnede tilligemed bemeldte Codicillant Herr Hanssen og os benævnte

underskrevne Notarius. Saaledes underskrevet: Hanssen de Lilliendahl; Forest;

J'^ J"^ von Hemert, Picard; Beaujeamy Degranges ; Jean Lagarde, og Brun Notarius.

Begistrcret og protocolleret i Bordeaux den 20 Marts 1779/^ 13 V^ Art.

1. Bekommet to hundrede een og tredive Livres og fiorten Sols, nemlig i

Capntal og 8' af hy^Y Livre. 14' for Begistrering. 7*" for Protocollation af det

ususfruetuariske Jjcgat^ der er bestemt for Marie Darballade. 8*" 8' for D^

til Lassus. 2*" 16^ for hver af de to ved Navn Marianne; og 210*^ for tre

Substitutions Rettigheder. Underskrevet: Angehert paa M. Baudouins Vegne.

Brun.

In margine. yj_ Joseph Scbastieu de Laroze Kongens Raad i hans Conseiller og

ved Parlementet i Bordeaux, Presidial President, Lieutenant General i Guienne,

Kongelig Prevot de Lomhriere, Conservateur af de Kongelige Privilegier for

Universitetet i Bordeaux, bevidner for alle dem, som det maatte vedkomme,

at Herr Brun, der har underskrevet det forestaaende, er Kongens Raad og

Notarius i Bordeaux; at det er hans rigtige Underskrivt, der bør nyde fldem.

Givet i Bordeaux i vort Hotel den tredie Majl Aar eet tusende syv hundrede

nie og halvfierdsindstyve.

Delaroze.

More magazines by this user
Similar magazines