Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

408

Pro vera verfn'onr rx Oytq'malihns mihi cxliiJjiitH fdfesfo}\ Jfanniæ d. 3"" Der-fmhris

1801.

G. II. Olsen Not. Pahl.

Testator efterlod sig endnu et seenere Codicil, dat 13 Mai 1776, men

samme er i Følge Hans Majestaits allerhøieste Resolution af 28 Febr. 1781

ikke blevet biefaldet, fordi det giorde Forandring i de foregaaende Codiciller,

som allerede vare iværksatte og paa begge Sider opfyldte.

(Aftryk i Univ. Arkiv.)

Nr. 3. Reskr. af 5 Nov. 1772 om de Lilliendahlske Legaters Fritagelse

for alle Slags Paalæg og Skatter.

Vi Christian den Syvende etc. gjøre alle vitterligt, at som Vi med allernaadigst

Velbehag have erfaret, hvorledes Vores Consul i Bordeaux, Os

Elskelig Friderich Hanssen de Lilliendahl, har, af Kjerlighed til sit Fædreneland,

ved et af ham oprettet Testamente, skjenket sit Bibliotheque til Universitetet

i Vores Kongelige Residents Stad Kjøbenhavn saa og derforuden en

Capital af sex og tredive tusinde Rigsdaler, til adskillig Brug heri Landet,

saasom:

1. Til Hospitalet i Helsingøer, som er hans Fødebye 3000 Rdl.

2. Til Opfostrings-Huuset paa Christianshavn 3000 —

3. Til Udstyr for 4 Haandværks-Mestre, den aarlige Rente af. 8000 —

4. Til Udstyr for 10 å 12 Bønder aarlig Rente af 16000 —

5. Til Consistorio for Opsigten med disse Legatis 6000 —

Saa have vi til forbemeldte Stiftelsers Bedste, og paa det de skjænkede

Summer, uden Afkortning, til det bestemte Brug kunde vorde anvendte, allernaadigst

bevilget og anordnet, saa og hermed bevilge og anordne, at foranførte

Capitaler, maa og skal til evig Tid være frietagne fra alle ordentlige eller

overordentlige Paalæg og Skatter, af hvad Navn nævnes kan.

(Eforiprot.)

Nr. 4. Kgl. Resol. af 12 Juli 1780 angaaende den Liliendalske Sag.

Da Vores Consul i Bordeaux Fritz de Liliendahl, udi den Mellemhandling,

som har været imellem Vores Conference-Raad Hiibner og ham i Følge af

Vores allernaadigste Resolution af 2 Julii a. p., nu har frasagt sig hans giorte

Paastand om Tilbagebetalingen af de 10 000 Rdl., som han efter en af hans

Farbroder, afgangne Consul Hansen de Liliendahl efterladt Codicill af 13

Maii 1776, formeente sig berettiget at tilbagefordre af de af denne hans Farbroder

1774 til Consistorium udbetalte 20 000 Rdl., hvorimod han har betinget

sig, at de Pensioner paa Livs-Tiid, som ham vare blevne paalagde selv at ud-

rede, maatte følge bemeldte Capital af 10 000 Rdl., som han nu frasiger

sig ; Saa ville Vi paa disse Vilkaar, naar det imellem Conference Raad Hiibner

og ham omhandlede Forliig bliver sluttet, allernaadigst confirmere og stadfæste

det, og skal da Confirmationen derpaa, som sædvanlig paa Dansk af Vores

Danske Cancellie udferdiges, og Os til allernaadigst Underskrift forelegges,

men med en tilføjet legaliseret Oversettelse af den heele Aet paa Fransk

Derimod finde Vi ikke for godt, hverken Selv, eller ved nogen anden at erklære

at have imodtaget disse 10 000 Rdl. til Vores egen Disposition, efterdi

de ere indbefattede under de i Aaret 1774 til Consistorium udbetalte 20 000

Rdl., og naar Forliiget af os er bleven confirmeret dog ingen Fordring paa

Consul Fritz de Liliendahl i den Henseende videre kan have Sted. løvrigt

skal Renterne af bemeldte 20 000 Rdl. i Følge afgangne Consul Hansen de

Lilliendahls Testamente af 13 September 1773 og hans Codicill af 7 Novbr.

1774 anvendes saaledes, at Consistorium nyder samme af de 4000 Rdl. for

den følgende saavel som forbiegangne Tiid, og at Renterne af de 16 000 Rdl.

udbetales til de 3 navngivne Pensionister, saalænge de leve, men at efter

More magazines by this user
Similar magazines