Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

409

deres Død Renten at' de 4000 Rdl. af denne Cajntal skal falde til Helsingøers

Hospital og af de øvrige 12 000 Rdl. til Bønders Udstyr, alt paa den i Testamentet

af 1773 og Codicillet af 1774 foreskrevne Maade, dog at dem, som

herved knnde formeene sig fornærmet, Lands Lov og Ret bliver forbeholden.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5, Kane. Skr. af 30te December 1800 til Kommissionen for

Exekntionen af det Liliendahlske Legat.

Kancelliet har ikke manglet at tage i Overvejelse, hvad de højstærede

Herrer, som af Consistorio ere overdragne at foranstalte, hvad der hører til

det Liliendahlske Legats Iværksættelse, under 9 Oktober sidstleden have

anmærket i Henseende til de Poster, ved hvilke Testators egne Forskrifter

synes at efterlade nogen Uvished om Opfjddelsen af hans Villie, og hvori de

desaarsag have begjært dette CoUegii Bestemmelse; men da her er Spørgsmaal

om at fortolke bemeldte Liliendahls sidste Villie, hvilket han maa anses

at have overladt til Konsistorium, der er indsat som Exekutor af Testamentet,

saa skulde man herved tjenstligst have formeldet, at man ikke kan

indlade sig i de forlangte Bestemmelser, men maa derimod overlade til samtlige

Consistorii Lemmer at opfylde Testamentets Indhold i Overensstemmelse

med, hvad der kan skjønnes at have været Testators Villie, imod, saaledes

som i Testamentet af 23 September 1773 udtrykkelig er fastsat, personlig at

være forpligtet til Ansvar for Udførelsen.

(Eforiprot.)

Nr. 6. Responsum, afgivet af det juridiske Fakultet d. 8. Juni 1801.

Vi Doctores og Professores juris ved Kjøbenhavns Universitet gjøre

vitterligt: at os er tilhændekommet en Skrivelse af 19 Januar d. A. med tilhørende

3 Bilag, fra Secretarius Consistorii, Hr. Professor Gamborg, hvori

han paa Consistorii Vegne begjærer vor i Lov og Ret grundede Betænkning,

om: hvorledes adskillige tvivlsomme Poster i afgangne Konsul Friderich

Hanssen de Liliendahls Testament af 23 September 1773 rettest bør forstaaes.

Disse ere: 1) Hvilken af de tvende Stiftelser for Fattige, som findes i

Kjøbstaden Helsingør, bør være berettiget at nyde Renter af de 4000 Rdlr.,

som bemeldte Konsul Liliendahl saavel i sit Testament af 23 September 1773,

som i en senere Kodicil af 7 November 1774 — hvilke begge ere oprettede

efter en forhen erhvervet facultas testandi og sidenefter af den kongelige

danske Regering vedkj endte — har testamenteret Fattighuset i sin Fødeby

Helsingør. 2) Hvilke Bønder ere berettigede til at oppebære det Udstyr, som

Konsul Liliendahl ved de anførte Dispositioner har, for at bidrage til Agerdyrkningens

Opkomst i sit Fædreland, og for at befordre Ægteskaber mellem

Folk af Bondestanden, tilstaaet Bønder — fornemmelig i Sjælland — der

ikke ere vordnede, ej heller forpligtede til noget Hoveri, — det være sig in

natura, eller saadant, hvorfra de med Penge kunne befri sig — men frie

Bønder. 3) Hvorledes der, i Henseende til de Mandspersoner af Bondestanden,

som gjøre Paastand paa et saadant Legat, skal forholdes med at tilkjende og

udbetale dem samme. 4) Om Renterne af de Kapitaler, som ved Testamentet

og Kodicillen ere skjænkede til Helsingørs Hospital og et aarligt Udstyr for

et vist Antal Bønder, efterhaanden som de Personer af Testators Slægt, han

ved sine Dispositioner havde tillagt Ret til at oppebære samme for deres

Livstid, vare uddøde, burde — saavidt de kunde tilstrække — have været

anvendte til at istandsætte Stiftelsen, eller, om de ikke rettere, som sket er,

burde gjøres frugtbringende til Legatets Fremvæxt.

Efterat have taget disse tvivlsomme Punkter paa det Nøjeste i Overvejelse,

have vi forenet os om efterfølgende Svar paa ethvert af dem.

Ad qvæstionem primam : I Helsingørs By ere fra gammel Tid tvende

Stiftelser for Fattige, den ene bekjendt under Navnet: Jhlsingørs Jlosjntal, og

den anden kaldet Faftif/knset] ser man hen til de Udtryk, Testator bruger, -

hvor han skjænker det anførte Legat af 4000 Rdl. — saaledes som de forekomme

i den verificerede Oversættelse af Testamentet af 1773 i Hr. Professor

Universitetets Legater. O2

More magazines by this user
Similar magazines