Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

417

mellem Helsingørs Hospital og det i Favør af Bønder oprettede Udstyrslegat,

og endelig: at Intet herved kan antages at være sket mod Testators

med Udstyrslegatet yttrede dobbelte Hensigt, nemlig, at bidrage til Agerdji'kningens

Opkomst, og at befordre Ægteskaber mellem Bønder — da, om

endog i nogle Aar et Antal Bønder har maattet mangle Udstyr, som, ifald

Renterne sukcessive vare blevne anvendte til Fimdationens Iværksættelse,

havde kunnet erholde samme, dog ved Kapitalens betydelige Forøgelse, endog

efter at de af samme Helsingørs Hospital tilkommende 4000 Rdlr. ere det

udbetalte, en Kapital bliver tilovers, som i en lang Række af Aar kan forskaffe

et større Antal af Bønder, som indlade sig i Ægteskab, Udstyr, end

det ellers havde været muligt — saa synes Konsistoriets Fremgangsmaade i

nærværende Legats Bestyrelse at have tilstrækkelig Hjemmel for sig.

Paa foranførte Grunde skulle vi derfor formene: 1.) At Helsingørs Hospital

bør være berettiget til at nyde de Fire Tusinde Rigsdaler, som afde

Konsul Liliendahl i sit Testament af 23 Septbr. 1773 har bestemt til Fattige

i Helsingør. 2.) At ikke blot Selvejere, men ogsaa de offentlige Stiftelser

tilhørende Bønder, — forsaavidt disse ere fritagne for at forrette Hoveri

in natura til Hovedgaarde, eller i dettes Sted at svare Hoveripenge — samt de,

private Personer tilhørende. Fæstere og Selvejerbønder, hvilke ovennævnte

Pligter af vedkommende Jorddrotter og Herlighedsejere ere eftergivne, ere

berettigede til at deltage i det af fornævnte Konsul oprettede Udstyrslegat

ligesom og ikke Gaardmænd alene, men ogsaa Husmænd, som have fæstet

Jord til Agerbrug, kunne nyde et saadant Udstyr. 3.) At Mandspersoner af

Bondestanden, endog før de have indgaaet noget Ægteskabsløfte, kunne ind-

skrives til at nyde Godt af dette Legat, imod at de, naar samme efter højtideligholdt

Bryllup skal udbetales dem, godtgjøre sig at have de Egenskaber,

som Testamentet fordrer. 4.) At Konsistorium, ved at udsætte Fundationernes

Iværksættelse til samtlige af Testator indsatte Legatarier ved Døden vare afgangne,

og imidlertid oplægge de Tid efter anden indkommende Renter til

Kapitalen, ikke kan siges at have handlet mod Testamentets Forskrift.

(Eforiprot.)

Nr. 7. Kons. Skr. af 3 Juli 1801 til Kommissionen for Exekutionen

af det Liliendalske Legat, hvorved udtales: at den af Kommissionen brugte

Fremgangsmaade i Henseende til de tvivlsomme Punkter i afgangne Konsul

Liliendahls Testament bifaldes, og fandt Konsistorium det rigtigst, at der

for Fremtiden i Henseende til dette Legatum handledes i Overensstemmelse

med det juridiske Fakultets Responsum. I Henhold til en i Consistorio

fremlagt Skrivelse fra Hospitalsdirektionen i Helsingør af 29 Juni bemyndigede

Konsistorium Inspectores quæsturæ til at foranstalte de 4000 Rdlr.

udbetalte i denne Termin til Helsingørs Hospital.

I Anledning af de 2^^« tilstedeværende Kommissariers, Hr Dr. Miinters og

Prof. N. Kalis mundtlige Yttring anmodedes Kommissionen om at vedblive og

enten conjunctim eller ved en af dens Medlemmer at foranstalte, hvad der

videre maatte henhøre til Legatets Exekution, ligesom man og overdrog til

samme at betale for det juridiske Responsum af Legatets Fond de sædvanlige

Udgifter.

(Eforiprot.)

Nr. 8. Regulativ af 4 Dec. 1830 for det Liliendahlske Legat til Helsingør

Hospital, kgl. konf. 28 Jan. 1831.

Da Iværksættelsen af de, for det af Konsul Frederik Hanssen de Liliendahl

ved Testament af 23 Septbr. 1773 stiftede Legat til Helsingørs Hospital

i Stifterens Kodicil af 7 Novbr 1774 givne Bestemmelser udfordrer adskillige

nærmere Forholdsregler, have Konsistorium ved Kjøbenhavns Universitet og

den residerende Direktion for Hospitalet forenet sig om følgende nærmere Be-

UniverBitetetB Legater. »^o

More magazines by this user
Similar magazines