Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

419

Kapital og af det. som endnu kan blive at tillægge den, bliver med Afkortning

af V4 p. Ct., i Følge allerhøjeste Resolution af 28de Oktober 1825, at anvende

til aarlig Understøttelse for de to Personer, som indlægges paa de

Liliendahlske Pladser, dog at deraf først udredes for hver Plads 10 Rdlr.

Sølv aarlig til Hospitalet, som Godtgj øreise for de med Husly, Brændsel og

Opvartning m. m., som de Indlagte nyde af Hospitalet, forbundne Udgifter,

saaledes at Enhver nyder det Halve af bemeldte Rente i aarlig Understøttelse,

der ugentligen udbetales ham af Hospitalsforstanderen.

8. Naar den ene eller begge Pladser staa vakante, lægges de uanvendte

Renter til Kapitalen, og den aarlige Understøttelse forøges forholdsmæssigen,

dog at den aldrig overstiger 2 Rdlr. Sølv ugentlig for hver Person.

9. De paa de Liliendahlske Pladser indlagte Personer nyde de samme

Emolumenter som Hospitalets øvrige Lemmer, alene med Undtagelse af de

Lemmerne tillagte Ugepenge, hvorimod de ere samme Forpligtelser og Regler

som disse underkastede, og tilfalde i Følge heraf deres Efterladenskaber

Hospitalet.

10. Af dette Regulativ skulle i Analogi af en Bestemmelse i Testamentet

Exemplarer, som trykkes paa Legatets Bekostning altid være forhaanden

hos Konsistorium og den residerende Direktion for Hospitalet, ligesom

ogsaa et passende Antal af saadanne Exemplarer fra Konsistorium skulle

tilstilles dem af Testators Familie, som maatte befindes ttt have Forslagsret.

(Aftryk i Univ. Arkiv.)

Nr. 9. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 14 Nov. 1837 til Konsistorium

er aftrykt under Bings Legat.

Nr. 10. Kons. Skr. af 15 Juli 1843 til Eforus for det Liliendahlske

Legat.

Da der, efter hvad Hr. Professoren, som Eforus for det Liliendahlske

Legat, i sidste Konsistorium har oplyst om dette Legats Størrelse, Intet er

til Hinder for, at den af den kongelige Direktion for Universitetet og de lærde

Skoler i Skrivelse til Universitetets Kvæstor af 14 Novbr. 1837 afgivne Bestemmelse,

i hvis Følge dette Legat, forsaavidt det henhører til Professorernes

Distributs, skal, saasnart ske kan, suppleres til 4000 Rdlr. Sølv, nu

bringes til Anvendelse, saa vil, overensstemmende hermed, fra dette Aars Begyndelse

og fremdeles Renter af en Kapital af 4000 Rdlr. Sølv være at be^

regne til Konsistoriums Medlemmer. Men da Konsistorium derhos, foran-

lediget af et af Professor Larsen derom gjort Forslag, har fundet det billigt,

at Eforus for Legatet, for den Ulejlighed, han har med Bestyrelsen af samme,

erholder noget forlods af dette Rentebeløb, og Testator i sit Testament af

23 Septbr. 1773 har overladt til Konsistoriums Medlemmer at dele Renten

mellem sig eller paa anden Maade anvende den, eftersom de maatte finde for

godt, og saaledes, at de ikke skulle være forbundne til at aflægge noget

Regnskab for Indtægterne af den legerede Kapital, saa har Konsistorium vedtaget,

at Eforus skal nyde Renten af det ene 1000 Rdlr., og alene Renten af

de øvrige 3000 Rdlr. herefter indflyde i Professorernes Distributs. Som Følge

heraf vil Hr. Professoren behagelig paase, at der i 11 Decbr. Termin d. A.

til Distributsen indeholdes af Legatets Indtægter saa meget, at der idethele

for indeværende Aar til samme bliver erlagt Renten af 3000 Rdlr. Sølv, og

at derefter fremtidig aarlig indeholdes til Distributsen Renten af 3000 Rdlr.,

hvorhos De bemyndiges til selv fra dette Aars Begyndelse at beregne Dem,

som Eforus, Renten å 3=^4 p. Ct. af 1000 Rdlr. 3 |L aarlig, og føre dette Beløb

til Udgift i Regnskabet over Legatet under Paaberaabelse af denne Skrivelse,

som i Legatprotokollen maatte indføres.

(Univ. Arkiv.)

53*

More magazines by this user
Similar magazines