Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

423

Lunds Legat til det zoologiske Museum.

Selmers Aarb. f. 1848, S. 7.

Den danske Naturforsker, Dr. phil. Peter Wilhelm Lund i

Brasilien, skjænkede i Aaret 1848 det Kongl. naturhistoriske Museum

forskjellige af ham tilvejebragte Samlinger, sigtende til at oplyse

Dyreverdenen i Brasilien, dels den nuværende, dels den uddøde. Ved

kgl. Resol. af 11. Aug. 1848 blev det fastsat, at der aarlig af Stats-

kassen skal udredes et Beløb af 360 Rdl. — der udgjør 4 pCt. Rente

af den Kapital 9000 Udi., som Samlingens Tilvejebringelse anslaaes at

have kostet Griveren — hvilket Beløb under Navn af det Lundske

Legat henlægges til at lønne en Videnskabsmand af Faget som In-

spektør ved samme.

Beløbet udredes nu af Universitetet under dettes Udgiftspost 3 c,

det zoologiske Museum, sammen med Universitetets Tilskud.

Nr. 1. Andragende af 10 Jan. 1845 til Kongen fra Dr. phil. P. Bilmf.

W. Lund.

Allernaadigste Konge

I Tillid til den høie Interesse, Deres Majestæt stedse har værdiget at

skjænke Videnskaberne i Almindelighed og den Videnskabsgreen i Særdeleshed,

der har udgjort Hovedgj enstanden for mine Arbeider i dette Land, vover

jeg allerunderdanigst at udbede mig Deres Majestæts allernaadigste Opmærksomhed

for en Sag, der har til Hensigt at sikkre Fædrelandet Frugterne af

disse Arbeider.

I den Tid, jeg har beskjæftiget mig med Undersøgelser over dette Lands

uddøde Dyreskabning, er det lykkedes mig at bringe tilveie en Samling af

herhenhørende Gjenstande, som det oprindeligen var min Plan at udarbeide i

Hjemmet. Denne Plan nødte imidlertid Omstændighederne mig til at opgive,

da det er lidet sandsynligt, at min svage Helbred vilde modstaae en saa

ugunstig Forandring, som den, en Nedsættelse i Hjemmet vilde udsætte den

for efter et saa langvarigt Ophold i de hede Climater. Paa den anden Side

er det ei tilraadeligt, at beholde Samlingen længere herovre, deels paa Grund

af det menneskehge Livs, saavelsom Landets Usikkerhed, deels i Betragtning

af Umuligheden af her at foretage den endelige Udarbeidelse.

Det er derfor min Hensigt, efterhaanden som den foreløbige Undersøgelse,

Bestemmelse og Indførelse i Catalogen tillader det, at nedpakke og afsende

den, hvormed Begyndelsen er sket, idet endeel Kasser alt ligge i Pio, fær-

dige til at afgaae med første Leilighed, og andre staae her indpakkede til

Forsending til Rio.

Da det imidlertid er magtpaaliggende, at denne Samling, paa Grund af

dens videnskabelige Værdi og Interesse, saa snart og saa fuldstændigt, som

muligt, kommer til Nytte for Videnskaben, vover jeg allerunderdanigst at udbede

mig den Naade, at maatte overgive den til Deres Majestæts allerhøieste

Bestemmelse, for derover at disponere som Deres Majestæt maatte finde

meest hensigtsmæssigt til Opnaaelsen af dette Øiemed,

Samlingen bestaaer af tre Hovedafdelinger

1 Skeletter af nulevende Dyr til Sammenligning med de fossile ; denne

Afdeling er i Hovedsagen fuldstændig for denne Egns Fauna;

2. Knoklebreccier samt Haandstykker af Bjergarter til Oplysning af de

geologiske Forhold, under hvilke de fossile Dyrelevninger forefindes;

og endelig

3. Disse Levninger selv, der udgjøre Hovedsamlingen.

More magazines by this user
Similar magazines