Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

424

En Catalog, der vil ledsage den, vil give de fornødne detaillerede Oplysninger;

hvorved dog er at bemærke, at hvad denne sidste Afdeling an-

gaaer, ikkun de større Gjenstande have kunnet finde Plads deri, da Antallet

af de mindre er saa stort, at det vilde have overskredet min Tid at bestemme

og indføre dem.

At den langt største Deel af de Gjenstande, hvoraf denne Samling bestaaer,

mangler i Museerne i Europa, og at følgelig dens Dubletter og Afstøbninger

ville blive meget søgte, er en Omstændighed, jeg tillader mig at

berøre blot for at gjøre opmærksom paa de Ressourcer, Samlingen besidder i

sig selv til sin egen Forøgelse.

For at sikkre for Fremtiden Samlingens Vedligeholdelse, Forøgelse og

videnskabelige Afbenyttelse, vover jeg at frembære det allerunderdanigste

Ønske, at den Capital, der har været anvendt til dens Erhvervelse, (hvilken,

med Fradrag af Tilskudet fra det Kongelige Videnskabernes Selskab af

2800 Rdlr., beløber sig til 9000 Rigsbankdaler), maa blive at betragte som

et Legat, tilhørende Samlingen, for af dens Renter at lønne en Videnskabsmand

af Faget som Opsynsmand over den, til hvilken Post jeg allerunderdanigst

vover at anbefale Hr, Candidat Reinhardt, som den af vore yngre

Naturforskere, der fortrinsviis har beskjæftiget sig med de Grene af Zoologien,

der fornemmelig komme i Betragtning ved denne Samlings Bearbeidelse.

Hvorvidt forøvrigt Samlingen skal bestaae uafhængig for sig, eller indlemmes

i een af de alt bestaaende Samlinger, imod deri at danne en egen Afdeling

med sin særegne Opsynsmand, vil Deres Majestæt allernaadigst bestemme,

som De maatte finde tjenligst.

Maatte disse mine allerunderdanigste Ønsker nyde den Lj^kke, at vinde

Deres Majestæts allernaadigste Bifald, da vil jeg i Glæden over at see Frugterne

af mine Bestræbelser sikkrede for Fædrelandet, finde en tilfredsstillende

Erstatning for den Tid, deres Erhvervelse har kostet, saavelsom for de Savn

og Besværligheder, der have vårret forbundne dermed.

I dybeste Ærefrygt

Logoa Santa den 10 Januar 1845. Deres Majestæts

allerunderdanigste Undersaat

Peter Wilhelm Lund.

(Zool. Mus. Arkiv.)

Nr. 2. Kgl. Resol. af 11 Aug. 1848, hvorved bifaldes, at den af Dr.

Lund skjænkede Samling af brasilianske Fossilier med dertil hørende andre

Samlinger, baade den Del af samme, der allerede er her, og den, der kan

ventes Indsendt fra Brasilien, maa indlemmes under det kgl. Museum for

Naturvidenskaberne som en særegen Afdeling af dette, og at et Beløb af

360 Rdl., der udgjør 4 % Rente af den Kapital 9000 Rdl., som Samlingens

Tilvejebringelse anslaaes at have kostet Giveren, maa udredes af Finanserne,

samt under Navn af det Lundske Legat henlægges til at lønne en Videnskabsmand

af Faget som Inspektør ved denne.*)

(Zool. Mus. Arkiv.)

Lundholms Legat.

(Pastor P. Lundholms Legat.)

Ved Fundats af 25. Maj 1889, konf. 18. Juni s. A., har Pastor

emeritus P. Lundholm stiftet et Legat paa 2000 Kr. , hvis Rente i

hvert Aars Decbr. Termin tildeles en ., trængende, flittig og lovende

) Sehners Aarb. f. 1848 S. 7.

More magazines by this user
Similar magazines