Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

426

Henned være dette Legat anbefalet den AUerhøieste !

og takket for alt! Han lede alt i de rette Spor!

Han

Hans Navn til Ære!

Frederiksberg den 25. Mai 1889.

P. Lundholm,

være lovet

pens. Sognepræst til Sindal-Astrup

Menigheder i Aalborg Stift.

Luxdorphs Legat.

Engelstofts Annaler f. 1812 S. 205.

(Kvæsturens Arkiv.)

I et af Gehejmeraad Luxdorph i 1783 oprettet Testament

hedder det, at, efterat alle øvrige nævnte Summer vare udbetalte

skulde, hvis endda Noget blev tilbage, Executores betænke Kommunitets-

bibliotheket (Engelstofts Annaler f. 1812 S. 205 Noten). Herefter tilfaldt

der Kommunitetsbibliotheket 400 Edl. Efterat Kommunitetsbibliotheket

er blevet forenet med Universitetsbibliotheket , oppebærer dette den

aarlige Rente af Legatet. Renten tages til Indtægt paa Bibliothekets

Konto i Universitetets Budget (Udgiftspost 3. a.) med 28 Kr. 16 0.

Gavebrev eller Fundats haves ikke. Testamentet lindes i Hof- og

Stadsrettens Arkiv.

Legatets Kapital udgjorde den 1. Jan. 1889 726 Kr. 58 0.

Biloff. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 14. April 1846 til Konsistorium er

aftrykt under Groths Legat.

Madvigs Legat.

Univ. Aarb, f. 1879—80 S. 910—11.

I Anledning af Halvhundred aarsdagen for Johan Nicolai

Madvigs Virksomhed som Professor ved Kjøbenhavns Universitet

den 17. Nov. 1879 blev der ved Sammenskud af Medborgere tilveje-

bragt en Sum af 10 516 Kr. 50 0. til Oprettelse af et Legat under

hans Navn. Ifølge den af Konsistorium udfærdigede Fundats af 19.

Dec. 1879, konf. 22. Jan 1880, oppebære Fundators 2 Døtre for Livs

Tid den fulde Rente af den til 10 600 Kr. voxede Kapital; naar den

ene af disse er afgaaet ved Døden, nyder den overlevende hele Renten.

Naar begge ere døde, anvendes Renten, efter Fradrag af 20 Kr. aarlig,

der tilfalde Eforus, til Understøttelser efter Konsistoriums Skjøn paa

ikke under 50 Kr. og ikke over 200 Kr. paa en Gang for Studenter,

der forberede sig til en Embedsexamen eller Magisterkonferens, og som

a,nses for trængende og værdige til Understøttelse, men efter Forhold

og Omstændigheder ikke egne sig til at opnaae noget af de større Sti-

More magazines by this user
Similar magazines