Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

429

Nr. 1. Fundation for Legatum Mallingianuin af 27. Jan. 1829, konf. Bilag.

14. Marts s. A.

1. Til Erindring om den 27de Jan. 1827, paa hvilken Dag halvtredssmdstyve

Aar vare forløbne, siden Hans Excellence Ove Malling,

Gelieimestatsminister, første og bestyrende Medlem af Directionen for Universitetet

og de lærde Skoler, Kongelig Historiograph, Chef for det store Kongelige

Bibliothek, Ridder af Elephanten, Storkors og Dannebrogsmand, beskikkedes

til offentligt Embede, have erkiendtlige Medborgere oprettet et Legat,

som, under Navn af Legatum Mallingianum, skal tiene til Understøttelse for

værdige og trængende Studerende, som dimitteres til Kiøbenhavns Univer-

sitet fra Viborg Cathedralskole, fra hvilken Skole Statsministeren selv er

dimitteret.

2. Legatets Grundfond er 1800 Rbdlr., Siger Atten Hundrede Rigsbankdaler

Sølv, i Kongelige Obligationer, som overdrages til Qvæsturen ved

Kiøbenhavns Universitet, for der at forvaltes ligesom Universitetets øvrige

Legater under Bestyrelse af Consistorium, som paa sædvanlig Maade udnævner

et af sine Medlemmer til Ephorus for dette Legat.

3. Renten af Legatet, efter Fradrag af den ^/4 pCt., som tilkommer

den akademiske Fond, tildeles hvert Aar. fra November Maaned 1828 af, den

meest værdige og trængende blandt dem, som i dette Aar ere dimitterede

fra Viborg Cathedralskole og inscriberede ved Universitetet. Skolens Rector

indsender derfor med Anmeldelserne om Dimittenderne en Forklaring over

Enhvers Trang og sædelige Forhold, tilligemed Oplysning, om Dimittenden

har oppebaaret Beneficier i Skolen, og da hvilke. Naar Examen artium er

afholdt, udnævner Consistorium, efter disse Indberetninger og med Hensyn

til Examens Udfald, den, som for dette Aar skal nyde Godt af Legatet. Det

maa ikke tildeles Nogen, som ikke i Skolen har været Stipendiat eller Gratist,

og som ikke ved Examen artium har erholdt i det Mindste Characteren haud

illaudabilis.

4. Den saaledes Udnævnte oppebærer strax Halvdelen af Legatets

Rente efter det forommeldte Fradrag. Den anden Halvdeel kommer ham

først tilgode, naar han i næste Foraar har underkastet sig den første Deel af

Examen philosophicum, og erholdt saadanne Charaeterer, at han derved, efter

de sædvanlige Regler, vilde erholde Hovedcharacteren Laudabilis. Dersom

han ikke erholder saadanne Charaeterer, eller dersom han ikke til den

bestemte Tid underkaster sig denne Deel af Examen, og ikke ved Lægeattest

kan bevise, at have været hindret ved Sygdom, da hiemfalder denne Halv-

deel af Renten til Legatet, og anvendes til Forøgelse af sammes Capital.

5. Saafremt i noget Aar Ingen dimitteres fra Viborg Cathedralskole,

eller saafremt Ingen af de Dimitterede har havt fri Undervisning i Skolen,

eller opnaaer i det mindste Hovedcharacteren haud illaudabilis, da uddeles

Legatet ikke i dette Aar, men Renten opspares, indtil der i et paafølgende

Aar findes Tvende, som efter de foranførte Bestemmelser kunne udnævnes til

at oppebære Legatet.

Kiøbenhavn den 27de Januarii 1829.

Oldenburg. Schleyer. Engelstoft. Mynster. Muller. Rahbek,

(Kvæsturens Arkiv.)

Nr. 2. Kons. Skr. af 1. Okt. 1853 til Eforus for Mallings Legat,

hvorved bifaldes, at Legatets anden Halvdel udbetales Vedkommende, naar

han ved Enden af sit første akademiske Halvaar producerer de sædvanlige

Beviser for akademisk Flid.

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines