Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

431

at disse Stipendia maatte anføres under de tvende Nafne: Stipendium Masio

Bostgardianum Primiim og Stipendium Masio Bostgardianum altenmi^ paa det

saa vel de øvi'ige den Sal. Hr. D, Masil Arvinger, som andre Guds Børn

maatte opmuntres til at giøre got imod Kiøbenhavns ypperlige Universitæt,

som ieg under den almægtige Guds tryge Beskiermelse troligen vil have indsluttet,

og vil ieg paa det skyldigste beede, at hans Høyædle Høyærværdighed

Hr. Prof, Hans Sfeenbitch Siimmus Theologus ved Kiøbenhavns Universifæf,

naar disse 535 rdlr., af Universitæfet gunstig vorde imodtaget, ubesværget vil

forhielpe mig til een videmeret Gienpart af denne liden Fundatz, som in duplo

af mig er udfærdiget, baade som et aparte instrument at bevares paa Consi-

sforio saa og at indskrives i Begentz-B ogen, paa det at samme vidimerede

Copie kunde tiene mig til et beviis for Vedkommende, at min andeel af ovenmelte

Legato til gudelig Brug rigtig er udreedet. Til Slutning ønskede jeg

gjerne, at fornæfnte Studenteres nomination maatte stedse være B^^ Summo

Theologo Univertatis Hafniensis i Særdeleshed recommenderet, saaleedes at de

to af dennem ville legge sig efter det Hebraiske, og de andre to efter det

grcedske Sprog. JDatum Kiøbenhavn d. 12 Dag i Januarj Maaned Jl^mo 1736.

Conradine Sophie

Bostgaard.

Sal. Ritmester Friderich

von der Maases Enke.

Den i foregaaende Fundation ommeldte Summa Fem Hundrede Tredive

og Fem Bixdaler haver min kiære Daatter Sal. Hr. Ritmester von der Maases

Efterladte Enke i Skrivelse af 12 Januarj indeværende Aar forsikret, til

paafølgende 11 Junii at ville fra sig levere, og saa som hun nu samme sit

løfte haver efterkommed med at udtælle bemelte Penge 535 rd: i Coiirant

Mynt til mig underskrevne, for at udleveres til Vedkommende, saa haver ieg

dennem til Høyædle og Velbaarne Hr. Etatz Raad Bartholin^ som Universitætets

Høyanseelige Qvæstorem i dag igjen udbetalt, tienstlig bedende, at mig derom

til min Daatters og Hendes med denne Sal. Ritmester von der Maase avlede

Børns som den Sal, Doet'' Masii descendenters og mine Myndlingers Sikkerhed

et Beviis fra det høylovlige Universitæt maatte vorde meddelt. Datum Kiø-

benhavn dend 19 Junii 1736.

F, Bostgaard,

(Efter en Afskrift i Univ. Arkiv, Nr. 236.)

Det Medeanske Legat.

Hofmans Fund. I S. 179—82, Jansons Beskr. S. 25, Badens Univ. Journal f. 1793

S. 121—22, Engelstofts Annaler f. 1806 I S. 252-54, f. 1812 S. 206—7, Scheels

Koll. og Stip. S. 103—4.

Mette Winstrup, Enke efter Professor, Dr. theol. Niels

Peders søn, har til Universitetet skjænket et Legat paa 400 Rdl.,

for hvilket Arvingerne under 11. Juni 1663 have forfattet en Fundats.

Ifølge denne deles Renten lige mellem 2 „fattige, flittige och gud-

fryctige" Studenter. Stifterindens Slægtninge have under lige Vilkaar

Fortrinsret. Udnævnelsen sker ved Konsistorium; dog have Stifter-

indens Paarørende Ret til at „commendere'* Stipendiater til Konsi-

storium.

Legatets Kapital udgjorde d. 1. Jan 1889 865 Kr. 05 0.

Af Renten uddeles til hver Stipendiat 16 Kr. 76 0.

More magazines by this user
Similar magazines