Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

4^^

Skr. 8. Dec. 1849 er foreskrevet i Henseende til det Lassonske Legat vil

for dette Legats Vedkommende for Fremtiden være at iagttage, at Denominationen

til samme i Henhold til Fundatsen udøves af Konsistorium selv, hvis

Skrivelse desangaaende bliver at fremlægge ved det paagjældende Aars

Regnskal). *)

(Eforiprot.)

Nr. 5. Kons. Skr. af 2. Marts 1872, hvorved Overlæge, Dr. med. S.

C. Ørsted erkjendes berettiget til at udøve Anbefalingsretten ved Bortgivelsen

af det Medeanske Legat.**)

Carl Melchiors Legat.

Univ, Aarb. f. 1875—76 S. 61—62.

(Univ. Arkiv.)

Enkefru Thora Susanne Caroline Melchior, født Rist,

har, for at fyldestgjøre sin afde Mands, Underlæge Carl Melchiors

inderligste Ønske, og i Betragtning af den Erfaring, denne og hun

selv havde gjort med Hensyn til de Vanskeligheder, som den unge,

ubemidlede Læge har at overvinde, naar han skal aabne sig sin Livs-

virksomhed, skjænket Universitetet en Kapital af 6000 Kr. til Op-

rettelsen af Legat, der til Minde om hendes afde Mand kaldes „Carl

Melchiors Legat". Ifølge den af Konsistorium udfærdigede Fundats

af 13 Marts 1876, konf. 22 s. M., tilfalder Eenten af dette Opretter-

indens tvende Søstre, saalænge disse leve, og naar den ene dør, den

længstlevende med det fulde Beløb. Efter den Længstlevendes Død

uddeles hvert tredie Aar af det lægevidenskabelige Fakultet den i

Mellemtiden opsamlede Rente som Understøttelse til en medicinsk

Kandidat, der har endt sine Studier med bedste Karakter og vil nedsætte

sig som praktiserende Læge i Danmark, for derved at lette ham

de Vanskeligheder, han har at overvinde ved at aabne sig sin Livs-

virksomhed, samt som Anerkjendelse for Flid og Arbejde. Legatets

Eforus vælges af det lægevidenskabelige Fakultet blandt dette Fakultets

Medlemmer. Dette Valg har imidlertid endnu ikke fundet Sted, da

Legatet ikke er traadt i Virksomhed efter sin Hovedbestemmelse.

Enhver Legatnyder erholder et Exemplar af Fundatsen.

Legatets Kapital udgjorde d, 1 Jan. 1889 6068 Kr. 92 Øre.

Fundats for Carl Melchiors Legat af 13 Marts 1876, konf. 22 s. M. BiJnrf.

Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt:

Enkefru Thora Susanne CaroHne Melchior, født Rist, har meddelt Konsistorium,

at hun for at fyldestgjøre sin afde Mands, Underlæge Carl Melchiors

inderligste Ønske, og i Betragtning af den Erfaring, denne og hun selv havde

*) I Følge gammel Praxis havde ikke Konsistorium, men Eforus udnævnt,

•) Univ. Aarb. f. 1871-73 S. 122.

Universitetets Legater.

00

More magazines by this user
Similar magazines