Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

435

testamenti under 13 Dec. 1822 en Fundats, der d. 20 s. M. blev for-

synet med kgl. Stadfæstelse. Ifølge denne blev der tillagt Kjøben-

havns Universitet en Kapital af ialt 20000 Rdl., saaledes at Renten

af 10 000 Rdl. vare bestemte til Anskafielsen og Vedligeholdeken af

et anthropologisk Museum, af 3000 Edl. til den botaniske Have og af

7000 Rdl. til Stipendier for fattige Studenter,

For det anthropologiske Museum er det ved Fundatsens

§ 15 fastsat, at „Legatet ikke maa anvendes til andet Brug end til

Anskaffelsen og Vedligeholdelsen af saadanne anatomiske, physiologiske

og pathologiske Præparater, som kunne fremme det anthropologiske

Studium, og lette Undervisningen i dette Fag". Museet tilhører det

lægevidenskabelige Fakultet og er til Brug for dettes Lærere. Pro-

fessor anatomiæ fungerer som Museets Inspektør og skal som saadan

have Tilsyn med Samlingen samt Omsorg for dens Konservation og

Forøgelse. Han skal derhos forfatte en fuldstændig Fortegnelse over

samtlige til Museet hørende Præparater, Instrumenter, Inventarie-

gjenstande m. v. Denne Fortegnelse, der trykkes, skal senest hvert

10de Aar fornyes ; den aarlige Tilvæxt i Mellemtiden optages i en

Tillægskatalog. Der gjøres aarlig i April Maaned Indberetning til

Ministeriet om Samlingens Tilstand og Fremvæxt i det forløbne Aar.

Denne forelægges for Kongen. Efterat det anthropologiske Museum er

blevet sondret i 2 Afdelinger eller Museer, det normal-anatomiske og det

pathologisk-anatomiske, deles Renterne i Henhold til Univ. Dir. Skr.

16 Maj 1846 saaledes mellem disse, at der tilfalder det førstnævnte

Museum aarlig 413 Kr. 86 0., det sidstnævnte aarlig 413 Kr. 84 0.

Disse Beløb godskrives de paagj ældende Museers Konti paa Universi-

tetets Budget. Kapitalen udgjorde d. 1 Jan. 1889 21360 Kr.

Renten af 6000 Kr. tilfalder den botaniske Have og godskrives

Havens Konto paa Universitetets Budget med 232 Kr. 50 0. Kapi-

talen udgjorde ogsaa d. 1 Jan. 1889 6000 Kr.

Endelig blev der ved Fundatsens § 16 tillagt Universitetet 7000

Rdl. til et Stipendium for 4 fattige og værdige Studerende, af hvilke de

2 skulle studere Lægevidenskab og udnævnes af det lægevidenskabelige

Fakultet, der herom gjør Indberetning til Konsistorium, medens

de 2 andre udnævnes af Konsistorium, uden Hensyn til, hvilket

Fag de studere. For alle disse Studerendes Vedkommende kræves,

at Examen artium er absolveret med Første Karakter, for de læge-

videnskabelige Studerende tillige, at de have taget den filosofiske

Prøve med Første Karakter. Hofraad Meyers Beslægtede have under

lige Vilkaar Fortrinet. Legatet kan beholdes i 5 Aar, men ophører

inden Udløbet af denne Tid, forsaavidt Stipendiaterne blive befordrede

til et Embede eller naar de forlade Studeringerne. Hver Stipendie-

55*

More magazines by this user
Similar magazines