Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

31

udfordrede Egenskaber, skulle disse have Fortrin. Til at udnævnes

kræves, at Vedkommende er født i Riget af danske Forældre og er

bekjendt for gudfrygtigt og skikkeligt Levned. Kun Studerende af

Folkekirken kunne udnævnes. Til de theologiske Pladser kræves

som Regel, at Vedkommende har bestaaet den theologiske Embeds-

examen med 1ste eller 2den Karakter; har imidlertid ingen saadan

Kandidat meldt sig, kan Pladsen bortgives til en studiosus theologiæ.

For Studerende af Stifterens og hans Hustrus Familie gjælde dog

kun, naar Fagfordringerne ere opfyldte, de almindelige Betingelser

efter Universitetsfundatsen. Ere disse Betingelser opfyldte, have de

Fortrin fremfor alle andre Studerende, dog med Hensyn til Enepladserne

med den Begrænsning, som følger af, at Kandidater foretrækkes for

andre Ansøgere. Hvis Studerende af begge Familier ønske Plads paa

Kollegiet, have de skiftevis Fortrin.

Fund. 29. Novbr. 1691, Resol. 15. Febr. 1856, Kons. Skr. 3. Juli 1841, Selmers

Aarb. f. 1838 S. 114 og f. 1846 S. 64, Resol. 8. Juli 1878 § 1, Kons. Skr. 23. Novbr.

1883, Efori Skr. 4. Marts 1873 jfr. Skr. 26. Novbr. 1854.

§ 65.

Med Hensyn til de 15 Alumnuspladser have Stifteren og hans

Hustrus Paarørende, som ere udi publike Bestillinger eller hæderlig

Stand, være sig Mænd eller Kvinder, der bo i Riget, Ret til at nomi-

nere for Konsistorium, som derefter udnævner. Om Betydningen af

Konsistoriums Udnævnelsesret ligeoverfor de Paarørendes Nomina-

tion sret har der af Familien og Konsistorium været gjort modsatte

Opfattelser gjældende, der dog i lange Tider ikke have ført til nogen

Konflikt.

De Paarørendes Ret udøves skiftevis af den fornemste og ældste

i hver Familie. Retten kan udøves, uagtet Paagj ældende har Ophold

udenlands i kongelig Tjeneste, ved Befuldmægtiget, men kan ikke over-

drages til nogen Anden for det Tidsrum , i hvilket han er fraværende.

Krav paa at udøve Retten gjøres gjældende hos Konsistorium, med

Forbehold af de ved den almindelige Lovgivning hjemlede Retsmidler.

Af Kontubernalpladserne og Enepladserne er Halvdelen under-

givet de samme Regler for Retten til Udnævnelse som Alumnus-

pladserne; til den anden Halvdel udnævner Konsistorium alene.

Fund. 29. Novbr. 1691, Patr. Skr. 19. Aug. 1769, Jur. Fak. Betænkn. 16. Novbr.

1838, Kskr. 13. Aug. 1839, Kons. Skr. 23. Novbr. 1883, Kons. Skr. 25. Juni 1886.

Fund. 29. Novbr. 1691, Concl. cons. 11. Jan. 1826, PI. 12. Juli 1843.

Selmers Aarb, f. 1838, S. 114.

§ 6G.

For den længste Tid, i hvilken Plads paa Kollegiet kan nydes,

gjælder den almindelige Femaarsgrænse. Foruden den Dispensation,

More magazines by this user
Similar magazines