Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

437

have erholdt Charakteren LftudablUs, men kunne antages, skjøndt de ikke

endnu have erholdt anden Examen. c) Samtlige Stipendiarii nyde Stipendiet

i fem Aar, som for de af det medicinske Fakultet første Gang udnævnte Studerende

beregnes fra Ilte Juni f. A. til Ilte Juni 1826, saaledes at de første

Gang hæve Renten i indeværende Ilte December Termin for IV2 Aar, og

sidste Gang i Ilte Juni Termin 1826. De tvende andre Stipendiarii have Vi

for første Gang udnævnt og nyde de Renten fra Ilte Juni Termin 1819 til Ilte

Juni 1824, i hvilken Termin de sidste Gang hæve Stipendiet. Skulde

Stipendiarii inden Udløbet af de fem Aar blive befordrede til et Embede,

da bortfalder deres Ret til Stipendiet, hvilket ogsaa bliver Tilfældet, naar

de forlade Studeringerne, d) Saavel naar Stipendiarii første Gang af det

medicinske Fakultet skulle udnævnes, som naar herefter Vakance enten med

Hensyn til de af bemeldte Fakultet eller de af Konsistorio denominerende

Studentere finder Sted, skeer Bekjendtgj øreisen derom paa den ved Universi-

tetet sædvanlige Maade. e) Afdøde Hofraad Meyers Beslægtede saavelsom de,

der af undertegnede Exekutorer anbefales, forudsat at de iøvrigt ere kvali-

ficerede til at nyde Universitetets Stipendier, skulle til de fornævnte Stipen-

dier have fortrinlig Adgang, f) Ligesom Exekutorerne have til fattige Studerende

uddelt de fra Ilte December 1815 til Ilte December 1818 inklusive

samlede Renter af den ene Halvdeel af de til Stipendier bestemte 7000 Rdlr.

Sølv, saaledes uddeler ogsaa det medicinske Fakultet engang for alle de

fra Ilte December 1815 til Ilte Junii sidstleden inklusive oplagte Renter

af den anden Halvdeel til trængende medicinske Studerende, der efter det

Foranførte vilde være kvalificerede til at antages som Stipendiarii, sualedes

at hver i det Høieste erholder 70 Rbd. Sølv. I Tilfælde af at der ikke for

Tiden ere saamange trængende medicinske Studerende, at Pengene paa een

Gang til dem som anført kunne uddeles, da udnævner Fakultetet een eller

flere Extra-Stipendiarii, som nyde Stipendiet saalænge, som de oplagte Renter

dertil ere tilstrækkelige. g) Det paaligger forøvrigt det medicinske Fakultet,

hvergang det, i Medhold af de ovenfor fastsatte Bestemmelser, har udnævnt

Stipendiarier, at underrette saavel Konsistorium som Exekutorerne herom;

ligeledes er det Konsistoriets Pligt at underrette Exekutorerne om de af det

udnævnte Stipendiarii.

(Algr, Ussings Reskr. Sml.)

Nr. 2. Jur. Fakultets Betænkning af 30 Jan. 1835 i Anledning af

en Ansøgning fra en Studerende af mosaisk Tro om at forundes en vakant

Portion af afde Hofraad Meyers Legat for uformuende Studerende*).

Spørgsmaalet om Ansøgeren, der vel er akademisk Borger, men studerer

den jødiske Theologi, kan have Adgang til at erholde bemeldte Stipendium, vil

være at afgjøre efter de Regler, som om sammes Anvendelse ere givne i den

under 20 Dec. 1822 konfirmerede Fundats. Dennes § 16 bestemmer: at Stipendiet

skal være til Understøttelse for Sf((derende ved Kjøbenhavns Universitet,

nemlig dels tvende Medicinere, dels tvende andre, uden Hensyn til, hvilket

Fag de studere, hvorhos dog i alle Tilfælde fordres, at den, der skal nyde

Stipendiet, har erholdt Laudabilis ved Examen artium (Fund. § 16 init. &

litr. b). Fundatsen fordrer saaledes uden Tvivl ikke blot, at den, der skal

erholde Stipendiet, har taget Examen ai'tium, men tillige, at han virkelig stu-

derer ved Jjniversitetet, hvilket ogsaa synes klart af samme § litr. c, hvor det

bestemmes, at Stipendiet fortabes, naar Stipendiarius ..forlader Sfnderln(/erne"

d e. efter hele Sammenhængen: Studeringerne ved Universitetet. Da nu den

jødiske Theologi ikke er nogen Gjenstand for Undervisningen ved Universitetet,

og altsaa heller ikke den, der studerer samme, kan siges at studere ved

Universitetet, synes det ganske afgjort, at Ansøgerens Stilling som akademisk

Borger i Forbindelse med dette Studium alene ikke kan give ham nogen Adgang

til at opnaa det omhandlede Stipendium, Men uagtet saaledes Ansøgerens

oven omhandlede Stilhng, saavidt skjønnes, ikke kan give ham den omspurgte

•) Selmers Aarb. f. 1835 S. 196—201.

More magazines by this user
Similar magazines